HĐND tổ chức kỳ họp Thứ 8 (chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 29/8, Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), xem xét kế hoạch đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện thông qua các tờ trình về đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua các nghị quyết phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; phù hợp với số vốn đầu tư công năm 2022 của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế;  Nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 06 dự án, giảm kế hoạch vốn năm 2022 của 01 dự án (Chợ trung tâm Phja Đén, xã Thành Công); Nghị quyết chủ chương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C; thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 2022 huyện (lần 3).

Cũng tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân huyện đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiêm kỳ 2021 -2026 đối với chức danh Chánh thanh tra huyện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận, khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp, là cơ sở để UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

 

Sầm Giáo

Trung tâm VHTT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 65
Đăng nhập