Hội nghị triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện

Sáng 24/8, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI). Đồng chí Nông Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, liên quan; lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện đánh giá chỉ số DDCI

 

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo UBND huyện đánh giá Chỉ số DDCI của huyện, thông tin về kết quả khảo sát đánh giá Bộ Chỉ số DDCI trong công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo phòng Nội vụ thông tin về kết quả về các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và Dự thảo Kế hoạch giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính trong năm 2022. Theo đó, thời gian qua, công tác cải cách hành chính của huyện Nguyên Bình tiếp tục được huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực; việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện. Tuy nhiên, năm 2021 kết quả Chỉ số Cải cách hành chính 100% các xã, thị trấn chưa dự trù kinh phí triển khai kế hoạch, chưa có sáng kiến về công tác cải cách hành chính, một số đơn vị còn lung túng, chưa được thường xuyên đầy đủ, một số đơn vị vẫn còn cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo nên cũng ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC của đơn vị do đó kết quả 17/17 xã, thị trấn xếp loại khá; Trong năm 2022 chỉ số CCHC về lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành của huyện được xếp loại. Tốt, đạt 14,5/16 điểm. Trong thời gian tới chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả về công tác một cửa,  công nghệ số cộng đồng cấp xã, xóm, tổ dân cư thuộc địa bàn quản lý, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch dụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền, các đại biểu cho rằng do sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ chưa cao; một số cơ quan niêm yết thủ tục hành chính chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định. Trong giải quyết thủ tục hành chính còn tồn tại. Mức độ tiếp cận và sử dụng internet của người dân khi tra cứu, tìm hiểu hướng dẫn về những nội dung cần thiết và nắm bắt tin tức còn thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính chưa đa dạng, hiệu quả dẫn đến các chỉ số về cải cách hành chính của huyện năm 2021 đều giảm. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số DDCI huyện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các giải pháp khắc phục những chỉ số bị trừ, cần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; xây dựng quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ công chức viên chức phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao hiệu quả của các cấp chính quyền; cải cách tài chính công.

 

Ảnh: Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo

 

 Để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, đồng chí Nông Quốc Hùng – TUV, Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương; tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng về cải cách hành chính, các kế hoạch, đề án của huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, tư pháp hộ tịch, chế độ công vụ đảm bảo thống nhất phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm đối với các trường hợp có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

Dương Lành

Trung Tâm VH&TT Nguyên Bình

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 20
Đăng nhập