Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
140/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
13/01/2023
5323/QĐ - UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
28/12/2022
4580/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 0
01/12/2022
3797/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn khối thi đua ngành giáo dục năm học 2022-2023
Lượt xem: 0
05/10/2022
08/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
13/09/2022
07/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quền hạn và tổ chức phòng Tài Nguyên Môi Trường
Lượt xem: 0
01/07/2022
1204/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2022
Lượt xem: 1
06/04/2022
701/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải Cách hành chính cấp xã năm 2021
Lượt xem: 1
08/03/2022
01/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa và Thông tin
Lượt xem: 1
25/02/2022
04/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội Vụ
Lượt xem: 1
15/12/2021
12345
Cơ quan ban hành