Ban dân vận Huyện ủy

I- TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Huyện uỷ gồm có:

1- Trưởng Ban: Đồng chí Bàn Văn Lân - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Điện thoại cơ quan: 0263.872.053

Điện thoại di động: 

2- Chuyên viên: Đồng chí Hoàng Thị Lê

Điện thoại cơ quan: 0263.872.053

Điện thoại di động: 0979.218.928

3- Chuyên viên: Đồng chí Dương Thị Thu Hồng

Điện thoại cơ quan: 0263.872.053

Điện thoại di động: 0962.212.256

II- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN DÂN VẬN

1- Chức năng.

Ban Dân vận Huyện uỷ là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

 2- Nhiệm vụ.

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết kuận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, các vấn đề bức xúc trong nhân dân để báo cáo và tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 - Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác dân vận; công tác tôn giáo; quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ huyện.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

2.4- Phối hợp:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin …về công tác dân vận.

- Các Ban đảng, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng trong huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng Chính quyền; xây dựng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.