Ban Tuyên giáo Huyện ủy

  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3 Thị trấn Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN TUYÊN GIÁO.

Tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện uỷ gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng, gương mẫu chấp hành pháp luật nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; sức khoẻ tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; có trình độ tốt nghiệp đại học; có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp. Có năng lực tham mưu, tổ chức điều hành công việc, nắm vững kiến thức và nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Gồm 04 biên chế, trong đó: ( 01 Trưởng Ban; 01 Phó Trưởng Ban; 02 Chuyên viên)

Hiện nay, chỉ có 02 biên chế, gồm:

1, Đồng chí: Hà Thị Ngọc The - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm ( Chuyên ngành Địa lý)

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

2, Đồng chí: Ma Văn Chình – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/7/1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học – Cử nhân Lịch sử ( Chuyên ngành Lịch sử Đảng)

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY.

1. Chức năng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

            Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các  lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Huyện ủy.

          2. Nhiệm vụ:

            2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp và nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn huyện; dự báo diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phương pháp,  nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội; chuẩn bị xây dựng đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy trong lĩnh vực Tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ Tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp xã, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra nội dung, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

- Thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

2.4. Công tác phối hợp:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Tổ chức, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị - hành chính, học tập nghị quyết, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng của các ban xây dựng Đảng, UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể của huyện cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị cơ sở.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

- Tham mưu cho Huyện ủy sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện và chỉ đạo các tổ chức cơ sở biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tuyên truyền giới thiệu, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

- Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

- Cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.