Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

I. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021: 

số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đinh Ngọc Lang  Chủ tịch HĐND huyện 026 3 872 364
2   Phó chủ tịch HĐND huyện 026 3 872 137
       

II. Các Ban của HĐND huyện khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Ban Pháp chế       

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Dương Hiển Hòa

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-Trưởng ban

2

Phạm Ngọc Sơn

Phó ban

3

Đinh Đức Anh

 Bí thư Đảng ủy TT Nguyên Bình - Thành viên

4

Ma Văn Luyện

  Bí thư Đảng ủy xã Tam Kim - Thành viên

5

Ngô Văn Hưng

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo - Thành viên

2. Ban Kinh tế - xã hội

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hà Thị Ngọc The

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Trưởng ban

2

Chu Thị Phương

  Phó ban

3

Diêu Văn An

Bí thư Đảng ủy TT Nguyên Bình - Thành viên

4

 Lý Phụ Mình

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Nông - Thành viên

5

 Triệu Thị Loan

 Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện - Thành viên

III. Đại biểu HĐND huyện Nguyên Bình khoá XIX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đinh Đức Anh

Bí Thư Đảng ủy TT Nguyên Bình

3

Lãnh Thị Muôn

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 

5

Nông Thanh Hữu

Bí Thư Đảng ủy xã Bắc Hợp

6

Mã Quang Tuyến

Bí Thư Đảng ủy xã Minh Tâm

8

Mông Văn Độ

Bí Thư Đảng ủy xa Lang Môn

9

Hà Thị Ngọc The

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

10

Diêu Văn An

Bí thư Đảng ủy TT Tĩnh Túc

11

Hà Thị Huyên

 Bí thư Đảng ủy xã Thể Dục

12

Chu Thị Phương

Phó Trưởng Ban KT _ XH HĐND huyện

13

Phạm Ngọc Sơn

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

14

Đinh Ngọc Lang

Chủ tịch HĐND huyện

15

Nông Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND  huyện

16

Đinh Văn Ấm

Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

17

Lý Phụ Mình

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Nông

18

Trần Minh Lợi

Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

19

Dương Hiển Hòa

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

20

Ma Thị Dung

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Long

21

Triệu Thị Loan

Chủ tịch Hội Liên hiêp phụ nữ huyện

22

Bàn Tuấn Giáp

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thành Công

23

Bàn Văn Lân

Chủ tịch UBMTTQ huyện

24 Trương Kim Sơn  Bí thư Đảng ủy xã Phan Thanh
25 Ma Văn Luyện Bí thư Đảng ủy xã Tam Kim
26 Chu Thị Quyên Bí thư Đảng ủy Hoa Thám
27 Ngô Văn Hưng Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo
 

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện

       (Trích Luật Tổ Chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003)

      Điều 19

Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

      Điều 20

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống,Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tại địa phương;

3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;

4. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương;

5. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo.

     Điều 21

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

       Điều 22

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; biện pháp kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh;

2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

       Điều 23

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn nhiều khó khăn;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật.

       Điều 24

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

     Điều 25

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;

2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

3. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

4. Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

5. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định.