Phòng kinh tế và hạ tầng

 Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan:

  •  Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •  Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •  Điện thoại: 02063 872 566
  •  Số fax: 02063 872 566

1. Thông tin giới thiệu:

 

a. Thông tin về lãnh đạo:

a.1. Đồng chí: Nông Văn Di

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 01645 941 402

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: dinv.nb@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

a.2. Đồng chí: Hoàng Thanh Bình

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0986 054 468

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: binhht.nb@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Trưởng phòng phụ trách theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

c. Thông tin chính thức của cơ quan và cán bộ, công chức có thẩm quyền:

- Thông tin của cán bộ, công chức:

+ Đông chí: Hoàng Vũ Lương

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0979 314 522

Địa chỉ thư điện tử công vụ: luonghv@caobang.gov.vn

+ Đông chí: Hà Hữu Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0982 499 868

Địa chỉ thư điện tử công vụ: loihh.nb@caobang.gov.vn

+ Đông chí: Phùng Tòn Nhất

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01258 899 886

Địa chỉ thư điện tử công vụ: nhatpt_nb@caobang.gov.vn

+ Đông chí: Nông Thị Huyên

Chức vụ: Cán sự

Điện thoại: 0948 173 997

Địa chỉ thư điện tử công vụ: huyennt.nb@caobang.gov.vn

+ Đông chí: Tô Thị Mến

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0975 905 905

Địa chỉ thư điện tử công vụ: mentt.nb@caobang.gov.vn

- Thông tin chức thức của cơ quan:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ;

Chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng;

Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Nguyên Bình.

2. Thông tin tuyên truyền:

- Lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc: Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng.

- Lĩnh vực Giao thông- Vận tải: Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông - vận tải, an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành giao thông vận tải.

- Lĩnh vực Công Thương: Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

3. Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển:

- Quy hoạch Chung khu Phia Oắc – Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000.

- Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng Phia Oắc – Phia Đén, tỷ lệ 1/500.

- Điều chỉnh Quy hoạch Chung thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.