Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên

          Trong 2 ngày mùng 4,5/8 Ban tuyên giáo Huyện ủy huyện Nguyên Bình kết hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2018, tại 4 cụm gồm: Thị trấn Nguyên Bình, Thị trấn Tĩnh Túc, xã Minh Tâm, xã Tam Kim.

          Có trên 760 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục của huyện, được bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 và thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó có các nội dung: tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường bảo vệ chăm sóc và năng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; công tác dân số trong tình hình mới; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

          Các đại biểu cũng sẽ được nghe: chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Sở giáo dục - Đào tạo tỉnh và Phòng giáo giáo dục - Đào tạo huyện. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch.

          Qua chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tỏng năm học mới./.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình