Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 87 đảng viên mới

          Ngày 15/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nguyên Bình tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 87 đảng viên mới khóa II, năm 2018.

          Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 22/8 các đảng viên được bồi dưỡng 10 bài gồm những nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Cũng tại lớp bồi dưỡng, đảng viên mới được nghe: chuyên đề về các vấn đề cơ bản phòng, chống tham nhũng; tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

          Kết thúc học tập học viên viết bài thu hoạch. Thông qua chương trình bồi dưỡng góp phần giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Ảnh: các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình