Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý III năm 2018

          Ngày 9/11/2018, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý III năm 2018 cho 145 đồng chí là lãnh đạo các phòng ban, nghành đoàn thể huyện; Chủ tịch hoặc phó chủ tịch, Tư pháp,  Địa chính, Văn Phòng của 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

          Hội nghị phổ biến nội dung: Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14, gồm 10 chương, 63 điều; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, được Quốc hội khoá 14, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, thay thế Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, Luật gồm 12 chương, 108 điều; Luật An ninh mạng 24/2018/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, gồm 7 chương, 43 điều; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14, gồm 7 chương, 40 điều.

          Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo huyện đề nghị các phòng, ban, ngành của huyện, các xã thị trấn tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về các bộ luật đã triển khai; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân một cách cụ thể, thiết thực, đảm bảo đúng nội dung, có trọng tâm, trọng điểm để nhân dân hiểu và chấp hành.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

                                                                                                  Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình