Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh:  Khảo sát, điều tra số liệu đầu kỳ năm 2018 tại huyện

      Từ ngày 1 đến ngày 9/11, Ban điều hành Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh kết hợp với Ban điều hành Dự án huyện Nguyên Bình. Thành lập đoàn đến 12 xã của huyện tham gia Dự án để khảo sát, tiến hành điều tra các chỉ số đầu kỳ năm 2018. Tạo cơ sở so sánh hiệu quả trước và sau khi triển khai Dự án.
       Thực hiện Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ giai đoạn 2017 - 2023 huyện Nguyên Bình có: 360 hộ được Dự án lựa chọn hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ. Thuộc 12 xã gồm: Ca Thành, Minh Thanh, Vũ Nông, Phan Thanh, Quang Thành, Tam Kim, Thái Học, Thành Công, Triệu Nguyên, Hoa Thám, Mai Long, Hưng Đạo. Theo kế hoạch, những hộ tham gia Dự án sẽ được hỗ trợ: vốn, tư vấn kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt. Hỗ trợ làm đường, mương để thuận lợi trong phát triển kinh tế. Đồng thời được Dự án kết hợp với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hỗ trợ giống, phân bón và tiêu thụ sản phẩm. Góp phần tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
        Tại các điểm đến Đoàn khảo sát nắm về: tình hình an ninh lương thực tại các hộ gia đình; tình trạng thu nhập; sản xuất nông lâm nghiệp của các hộ. Những thông tin thu thập được sẽ được phân tích để đáp ứng các chỉ số trong khung Logic của Dự án trong đó có: chỉ số về sở hữu tài sản gia đình, tình trạng thu nhập, sản xuất nông lâm nghiệp của các hộ. Theo đó tạo cơ sở đánh giá kết quả và tác động của Dự án trong thời gian tới.
 Qua điều tra, khảo sát,  nhiều hộ dân mong muốn Dự án hỗ trợ về: vốn, giống, kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt. Cây trồng phù hợp với địa phương. Cơ sở hạ tầng. Đặc biệt phải có đầu ra cho các sản phẩm. 
       Sau khi hoàn thành khảo sát điều tra 12/12 xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình, Dự án sẽ kết hợp chính quyền địa phương lên kế hoạch hỗ trợ cho các hộ dân trong thời gian tới./.

                                                                                                                          Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn
Đài TT - TH Nguyên Bình