Agrinbank Chi nhánh huyện Nguyên Bình, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2019.

Ngày 21/2, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agrinbank Chi nhánh huyện Nguyên Bình, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2019.

          Đến cuối tháng 12/2018, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình có tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn, từ các tầng lớp dân cư, tổ chức kinh tế đạt 314 tỷ 678 triệu đồng. So với đầu năm tăng 36 tỷ 632 triệu đồng, tỷ lệ tăng trên 13%. Trong đó tiền gửi dân cư đạt 264 tỷ 495 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 84% tổng nguồn vốn.

          Trong năm, doanh số cho vay đạt 272 tỷ 993 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 64 tỷ 568 triệu đồng, tỷ lệ tăng 31%. Trong đó cho vay: ngắn hạn 162 tỷ 107 triệu đồng, chiểm tỷ trọng trên 55%; trung hạn 86 tỷ 399 triệu đồng chiếm tỷ trọng 32%; vay dài hạn 24 tỷ 487 triệu đồng chiếm tỷ trọng 9%. 

          Doanh số thu nợ đạt 229 tỷ, 967 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 55 tỷ 854 triệu đồng, tỷ lệ tăng trên 32%. Tổng dư nợ đến cuối tháng 12/2018 đạt 240 tỷ 075 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 43 tỷ 025 triệu đồng, tỷ lệ tăng 22% với 2.222 khách hàng còn dư nợ. Về chất lượng tín dụng, nợ xấu 880 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,37% trên tổng dư nợ, giảm 253 triệu đồng so với đầu năm. Không có nợ xấu đối với loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã.

          Mục tiêu kinh doanh năm 2019, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agrinbank huyện Nguyên Bình, phấn đấu: tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2019 đạt 334 tỷ đồng trở lên, so với năm 2018 tăng trên 19,6 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tăng 6,2%. Trong đó,  tiền gửi dân cư đạt 286 tỷ đồng trở lên. Đến tháng 12/2019, dư nợ đạt 276 tỷ đồng trở lên, so với năm 2018 tăng 36 tỷ đồng trở lên. Thu lãi đạt trên 98%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình