Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban tổ chức huyện ủy tổ chức bồi dưỡng kết nạp Đảng lớp thứ 2

Trong thời gian, từ ngày 4 đến 8/3/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng lớp thứ 2 cho 82 quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

          Lớp học diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4 đến 8/3/2019. Trong quá trình học tập các học viên sẽ được truyền giảng các nội dung chuyên đề chính: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Các vấn đề cơ bản về phòng chống tham nhũng… Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả lớp học.

           Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

 

                                                                                               Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình