Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật Quý I năm 2019

 

Ngày 22/4/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2019. Tham dự hội nghị có trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND, công chức tư pháp, công an, văn phòng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được báo cáo viên huyện triển khai một số văn bản pháp luật mới như: Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định số 130/2018/NĐ- CP của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Quy chế phối hợp số 02/QCPH- TTLLTPQG- C53 ngày 29/06/2018 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí".

Đây là những văn bản pháp luật có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng. Để các văn bản pháp luật được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện đề nghị sau hội nghị này Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật theo Kế hoạch của UBND huyện.

Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình