Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, của tỉnh huyện mới ban hành đợt I/2019

          Ngày 25/4/2019, Huyện ủy Nguyên Bình Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, của tỉnh huyện mới ban hành đợt I/2019. Cho các đồng chí Báo cao viên, lãnh đạo các cơ quan ban nghành đoạn thể huyện; Bí thư, phó bí các chi Đảng bộ trực thuộc huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định của Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa mới ban hành: Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã"; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị  về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế"; Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”;  Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về  “ nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Kết luận số 38 của Bộ Chính trị về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Quy định số 11 của Bộ Chính trị về “ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quy định số 179 Bộ Chính trị về “ chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”; Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019; Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ huyện ủy về Lãnh đạo công tác đảm an ninh, trật tự năm 2019...

          Ngay sau hội nghị này, Huyện ủy sẽ chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đảng bộ các xã, thị trấn  tổ chức học tập, quán triệt, triển khai  nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./. ​​

                                                                                                    Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình