Số người truy cập


Hội nghị Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện mới ban hành (đợt II/2016)

          Ngày 4/1/2017, Huyện ủy Nguyên Bình tổ chức hội nghị Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luật của Trung ương, của tỉnh, huyện mới ban hành (đợt II/2016) tới  dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện; lãnh đạo các cơ quan ban, nghành đoàn thể lực lượng vũ trang và lãnh đạo 20 xã, thị trấn.

          Hội nghị đã quán triệt, thông qua Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW; Nghị quyết số 06, ngày 14/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 07, ngày 19/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 05, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 05 của Trung ương; Nghị quyết số 06, ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 06 của Trung ương; Kết luận số 09, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế -  xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 09 của trung ương; Nghị quyết số 07, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 07 của Trung ương; Kết luận số 06, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư khóa 9 về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và dự thảo Kế hoạch của huyện ủy thực hiện Kết luận số 06 của Trung ương; Quán triệt chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành...

          Sau hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã tham dự hội nghị sẽ có trách nhiệm triển khai học tập tới cán bộ đảng viên và công chức, viên chức trong toàn đơn vị, cơ quan mình.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình