Số người truy cập


Ngân hàng Agribank Nguyên Bình: Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2017

Ngày 23/2/2017, Ngân hàng Agribanh chi nhánh huyện Nguyên Bình tổ chức hổi nghị triển khai công tác kinh doanh năm 2017. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Agribanh Cao Bằng; lãnh đạo huyện Nguyên Bình, một số ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND 20 xã thị trấn và cán bộ công nhân viên chức Agribanh chi nhánh huyện Nguyên Bình.

 Năm 2016,  Agribank chi nhánh Nguyên Bình đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức và dân cư đến thời điểm 31/12/2016 là 242.046 triệu đồng đạt 106,6% KH so với cùng kỳ năm trước nguồn vốn tăng 56.174 triệu đồng, tỷ lệ 30,2%. Trong đó, Tiền gửi dân cư 214.258 triệu đồng, chiếm 88,5%, so với cùng kỳ năm trước tăng 45.666 triệu đồng đạt 104% KH Agribanh  tỉnh Cao Bằng giao. Bình quân nguồn vốn huy động đạt 12.739 triệu đồng/CBVC. Tổng dư nợ đến 31/12/2016 đạt 162.738 triệu đồng đạt 98,1%KH với 2.168 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân đạt 8.565 triệu đồng.

Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý, thu hồi nợ xấu đạt mục tiêu đề ra. Đến nay, nợ xấu 394 triệu đồng, tập trung ở đối tượng khách hàng là hộ gia đình gặp khó khăn khăn trong sản xuất kinh doanh.  Năm 2016 chi nhánh đã trả lại cho khách hàng 24 món tiền thừa, số tiền 84,2 đồng. Tích cực đấu tranh phòng chống tiền giả, trong năm chi nhánh thu được 53 tờ tiền giả.

Năm 2017 Agribank Chi nhánh Nguyên Bình đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể: nguồn vốn huy động đạt 285 tỷ đồng trở lên; dư nợ đạt 215 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu <0,5%/tổng dư nợ; Thu lãi đạt >98%; Thu phí dịch vụ tăng 16% trở lên; phấn đấu lương kinh doanh theo quy định mới và không thấp hơn năm 2016. ... Để đạt được các mục tiêu này Agribank Nguyên Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức trong công tác huy động vốn; tăng dự nợ gắn với chất lượng đảm bảo an toàn, hiệu quả; kiểm soát nợ xấu phát sinh, thu hồi triệt để các khoản nợ xấu..

 

 

 

Nông Tuấn – Nông Uyên

Đài TT – TT Nguyên Bình