Số người truy cập


Hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017

          Ngày 9/3/2016, Huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017. Tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

          Năm 2016, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện ban hành 19 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện đồng bộ thống nhất, sát điều kiện thực tiễn của địa phương; Xây dựng được 20 tin, bài đăng tải, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ 61 đồng chí; Cử các đồng chí thuộc đối tượng 2,3,4 tham gia bồi dưỡng KTQP và AN tại Trường quân sự quân khu, quân sự tỉnh, huyện đủ số lượng; 03/03 trường THPT đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh được 730 em.   

          Năm 2017, huyện Nguyên Bình tiếp tục quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đặc biệt là chỉ thị số 12 của Bộ chính trị; Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; Tham mưu cử đối tượng 2,3 đi bồi dưỡng KTQPAN đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu; Nâng cao chất lượng phổ biến KTQPAN toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN huyện.

 

Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên bình