Số người truy cập


khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Ngày 8/4 Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nguyên Bình, Sở nội vụ tỉnh kết hợp với Trường Đại học nội vụ Hà Nội và Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình. Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, cho 134 học viên thuộc lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Lớp học tổ chức thời gian hơn 2 tháng, từ ngày 8/4 đến ngày 17/6/2017 các học viên được bồi dưỡng 13 bài gồm: nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục và cải cách hành chính nhà nước; quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; tổng quan quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ; quản lý hồ sơ. Các kỹ năng: giao tiếp, thu thập xử lý thông tin, soạn thảo văn bản, làm việc nhóm. Đồng thời học về chuyên đề báo cáo: thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam; thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan đơn vị.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra, viết 1 bài tiểu luận tình huống, sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ./.

Ảnh: Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

                                                                                    Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT – TH Nguyên Bình