Số người truy cập


Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 2 xã Thịnh Vượng, Thái Học

          Trong 2 ngày 26,27/9, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức diễn tập huyện Nguyên Bình tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 2 xã Thịnh Vượng và Thái Học. Tham dự diễn tập có Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng năm 2017.

          Diễn tập chiến đấu phòng thủ được chia thành 2 giai đoạn gồm: chuyển xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh. Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Theo đó sẽ có 5 đề huấn luyện gồm: chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao xử lý tình huống A2; trung đội dân quân cơ động xã đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ; chuyển xã vào tình trạng chiến trang chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ. Ra nghị quyết kế hoạch chiến đấu phòng thủ; hội nghị Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ hiệp đồng đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Ngoài ra, trong quá trình diễn tập 02 xã Thinh Vượng,Thái học đã huy động cán bộ công chức, viên chức, nhân dân trong xã ủng hộ trên 30 triệu đồng tiền mặt và trên 400 ngày công lao động.

          Thông qua cuộc diễn tập lần này cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể 02 xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động đề ra các biển pháp để kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hoạt động chống phá của kẻ địch, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

          Kết thúc đợt diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ 02 xã Thái Học, Thịnh Vượng  đạt loại khá, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tặng giấy khen cho mỗi xã  02  tập thể và  05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017

Ảnh: Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thái Học.

Nguyễn Thuấn – Nông Uyên

Đài TT – TH Nguyên Bình.