Số người truy cập


Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

          Ngày 14/12/2017, Huyện Ủy Nguyên Bình tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện mới ban hành (đợt III/2017). Cho trên 120 đại biểu nguyên là lãnh đạo huyện, tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn Huyện; các đồng chí là trưởng, phó các cơ quan ban nghành đoàn thể huyện và lãnh đạo 20 xã thị trấn.

          Các đại biểu đã được nghe các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, huyện ủy thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện: Nghị quyết số 19 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động  của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

          Kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện đề nghị: Sau hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị căn cứ điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên hội viên và nhân dân.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

                                                                                                          

                                                                                              Nông Tuấn -   Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình