Số người truy cập


Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 32 tại huyện Nguyên Bình

          Ngày 20/ 4/ 2018 tại huyện Nguyên Bình Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng phối hợp với Huyện ủy Nguyên Bình tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 32 (huyện Nguyên Bình), hệ không tập trung cho 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban và cán bộ, công chức các xã, thị trấn trong huyện. Dự Lễ bế giảng có Lãnh đạo Trường chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo huyện Nguyên Bình.

             Sau 08 tháng học tập và rèn luyện, theo hình thức học không tập trung, 75 học viên được nghiên cứu, học tập các kiến thức gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ của địa phương; Nghiên cứu thực tế cuối khóa, thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

          Trên cơ sở đánh giá tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, kết quả của khóa học, Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường đã thống nhất đánh giá: 75/75 học viên của Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 32 đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp của khoá học. Kết quả xếp loại học tập có: Giỏi 21 học viên chiếm (28%); Khá 54 học viên (chiếm 72%) và 08 học viên có thành tích cao, đạt danh hiệu “Học tập tốt, rèn luyện tốt” của khóa học được xét khen thưởng./.

                                                                                                Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình