Phòng Nông nghiệp & PTNT

  • - Địa chỉ: Tổ dân phố 3 thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  • - Điện thoại: 0206 3 872 484; Fax: 0206 3 872 155
  • - Địa chỉ gmail:     phongnnnb@gmail.com

1. Thông tin về bộ máy

- Bộ  máy tổ chức:

+ Trưởng phòng: Đinh Văn Duyệt; Email: duyetdv@caobang.gov.vn

+ Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Hòa; Email: hoaht.nb@caobang.gov.vn

+ Kế toán: Hà Thị Hồng; Email: honght.nb@caobang.gov.vn;

+ Chuyên viên: Mạc Thị Thủy – Phụ trách lĩnh vực thủy lợi; Email: thuymt.nb@caobang.gov.vn;

+ Chuyên viên: Hoàng Thị Hải – Phụ trách lĩnh vực trồng trọt; Email: haiht@ caobang.gov.vn;

+ Biệt phái: Lục Văn Kỳ - Phụ trách chương trình Nông thôn mới và lĩnh vực lâm nghiệp; Email:kylv.nb@caobang.gov.vn;

+ Biệt phái: Lương Đức Lâm – Phụ trách chương trình sản xuất hàng hóa và lĩnh vực chăn nuôi; Email: lamld@caobang.gov.vn.

2. Chức năng nhiệm vụ

a. Vị trí và chức năng:

Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.g.

Phòng Nông nghiệp và PTNT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; Chương trình khuyến khích phát triển Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Thuỷ lợi và xây dựng nông thôn mới để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp; Công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

- Tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thuỷ sản; Công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; Quản lý mạng lưỡi thuỷ nông trên địa bàn theo quy trình của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và xây dựng nông thôn mới, về các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

- Đầu mối phối hợp, tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

- Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Chương trình sản xuất hàng hoá nông lâm nghiệp của huyện theo quy định; đề xuất  biện pháp, kế hoạch và tham gia chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới và sản xuất hàng hóa nông - lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện;  trực tiếp chỉ đạo sự phối kết hợp của trạm thý y, Trạm Khuyến Nông - khuyến lâm trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nhân viên thú y và nhân viên khuyến nông xã.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tổng hợp kết quả công tác chuyên môn và các nội dung thực hiện phối hợp của các tổ chức ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh tại địa bàn báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT và Ủy ban nhân dân huyện

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.