Hội liên hiệp phụ nữ huyện

  • - Tên đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nguyên Bình
  • - Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • - Số điện thoại: 0206.3872.106
  • - Email: hpnnguyenbinh0263872106@gmail.com

           1. Thông tin lãnh đạo, cán bộ đơn vị:

1.1. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

- Họ và tên: Triệu Thị Loan

- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0986378806

- Email: trieuloannb@gmail.com

1.2. Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

- Họ và tên: Triệu Thị Hoa

- Chức vụ: Phó chủ tịch

- Số điện thoại: 0397823782

- Email: trieuhoa2906@gmail.com

1.3. Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ

- Họ và tên: Nông Thị Banh

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

- Số điện thoại: 0983730360

- Email: nongbanhpnnb@gmail.com

         2. Chức năng, nhiệm vụ:

         + Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nguyên Bình là một tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đóng vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

          + Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          + Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

          + Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

          + Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.