Phòng tài chính kế hoạch

  •            Địa chỉ: Tổ dân phố 4 thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •           Điện thoại: 02063 872 148
  •           Email: phongtaichinhkehoach.nb@caobang.gov.vn

2. Thông tin về lãnh đạo:

Phòng Tài chính - Kế hoạch 02 Phó Trưởng phòng:

2.1 Đồng chí Hà Văn Hữu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

- Điện thoại cơ quan: 02063 872 264; Di động: 0972 112 666

- Email: huuhv.nb@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung, trực tiếp Phụ trách bộ phận quản lý ngân sách, quản lý tài sản công:

- Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước thuộc huyện, xã.

- Phụ trách công tác xây dựng dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện trình UBND huyện, HĐND huyện quyết định.

- Phụ trách công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc huyện theo quy định.

- Phụ trách công tác quản lý giá trên đại bàn huyện.

- Công tác tài chính nội bộ phòng Tài chính - Kế hoạch.

2.2 Đồng chí Ngôn Thị Vương - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại cơ quan: 02063 872 158; Di động: 0123 774 1888

- Email: vuongnt_nb@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách Kế hoạch - Đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã:

Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho trưởng phòng các công việc sau :

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện theo chức năng nhiệm vụ được UBND huyện giao.

- Công tác đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, cá nhân theo chức năng của phòng.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm, dài hạn của huyện.

- Thay mặt trưởng phòng xử lý công việc khi trưởng phòng đi vắng.   

3. Thông tin về công chức:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Đức Sơn

Cán sự

0983209808

sonhd@caobang.gov.vn

2

Lý Thị Nhâm

Kế toán

01684241253

nhamlt_nb@caobang.gov.vn

3

Ngô Văn Mùi

Chuyên viên

0984579375

muinv_nb@caobang.gov.vn

4

Đinh Vĩnh Bắc

Chuyên viên

0974150964

bacdv@caobang.gov.vn

5

Đinh Thị Hạnh

Cán sự

01666800168

hanhdt_nb@caobang.gov.vn