Phòng Tài nguyên Môi trường

Địa chỉ giao dịch của cơ quan

  • Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại: 0206.3872.108

- Thông tin về lãnh đạo:

- Thông tin về lãnh đạo:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Nông Thị Hà

Trưởng phòng

0206.3872.531

Di động:

01275.811.715

hant.nb@caobang.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung công việc của phòng. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước.

Thông tin chính thức của cơ quan và cán bộ, công chức có thẩm quyền

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chủ thư điện tử

1

Đinh Phương Lan

Chuyên viên

0206.3872.108

Di động:

01275.811.715

landp.nb@caobang.gov.vn

2

Ma Thị Vẫn

Cán sự

0206.3872.108

Di động:

01244527688

vanmt.nb@caobang.gov.vn

3

Đinh Ngọc Huân

Chuyên viên

0206.3872.108

Di động:

01674047880

huandn.nb@caobang.gov.vn

2. Thông tin tuyên truyền

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan cần thực hiện tuyên truyền về chế độ chính sách gồm: Quản lý Đất đai, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước.

Các văn bản quy phạm pháp luật đối với từng lĩnh vực cụ thể:

* Lĩnh vực đất đai:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Quyết định số 40/2014-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Quyết định số 41/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy         định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Quyết định số 42/2014-UBND UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Quyết định số 43/2014-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn, hạn mức công nhận đất ở, hạn mức giao đất đối với dất trống, đồi núi trọc, đất có mặt bước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích ssarn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

* Lĩnh vực Môi trường

Luật bảo vệ môi Trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều chảu Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giác tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

* Lĩnh vực khoáng sản

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 năm 2010;

Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

* Lĩnh vực tài nguyên nước

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

3.  Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

* Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Quy hoạch sử dụng đất: “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nguyên Bình” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện ( trong mục “Kế hoạch, quy hoạch”)

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nguyên Bình: trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện ( trong mục “Kế hoạch, quy hoạch”)

* Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Thực hiện theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 ban hành năm 2013.