Thị trấn Nguyên Bình

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NGUYÊN BÌNH
 • Địa chỉ: Xóm Khuổi Bó- thị trấn Nguyên Bình- huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng
 • Số điện thoại 026.3872.135,
 • Địa chỉ hòm thư công vụ: ubndttnguyenbinh@caobang.gov.vn
 • I. Thông tin giới thiệu lãnh đạo, cán bộ công chức, các đơn vị trực thuộc của đơn vị 
 • Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  Địa chỉ thư điện tử

  1. Thông tin lãnh đạo:

  Đinh Đức Anh

  Bí thư Đảng ủy

  01254451668

  dinhducanh1985@gmail.com

  Hoàng Thị  Minh Nguyệt

  Phó Bí thư Đảng ủy

  0989892962

  Ngochoang.cb2011@gmail.

  com

  Bùi Minh Cầu

  Phó chủ tịch HĐND

  01699.184.330

  buiminhcau@gmail.com

  Mã Văn Thái

  Chủ tịch UBND

  CQ:0206.3872.135

  DĐ: 0978.137.785

   

  mavanthai@gmail.com

  Triệu Lãnh Hải

  Phó chủ tịch UBND

  DĐ: 0985.253.891

   

   

  Trieulanhhai@gmail.com

  Hà Hữu Phong

  CT.UBMTTQ

  0168.6465038

  hahuuphong@gmail.com

  2. Thông tin cán bộ công chức

  Hoàng Văn Dần

  Chủ tịch Hội CCB

  01299171286

  hoangvandan.dtn@gmail.com

  Hà Văn Dương

  Bí thư ĐTN

  0985592638

  haduong.91cb@gmail.com

  Mã Thị Hợp

  Chủ tịch HPN

  01674628584

  Mathihop.hpn@gmail.com

  Lục Thị Phương Thảo

  Chủ tịch HND

  01296905390

  lucthiphuongthao@gmail.com

  Lê Thu Huyền

  TC-KT

  0988701999

  Thuhuyenle312@gmail.com

  Mạc Thị Tính

  VHXH

  0942781382

  tinhtongvhxh@gmail.com

  Bàn Đức Phú

  LĐTBXH

  01234808408

  ducphuctxhcb88@gmail.com

  Lường Văn Minh

  TP - HT

  01696988267

  vanminh@gmail.com

  Nông Thị Nga

  VP - TK

  01236571985

  nongnga.hq@gmail.com

  Nông Hà Thọ

  VP - TK

  0982048892

  nonghatho79@gmail.com

  Hà Văn Huy

  Địa chính Xây dựng

  ( lĩnh vực đất đai)

  0919758339

  huonghacb@gmail.com

  Riêu Hồng Hưởng

  Địa chính Xây dựng

  ( lĩnh vực XDCB)

  0985525603

  huonghacb@gmail.com

  Lý Thị Út

  Địa chính Xây dựng

  ( lĩnh vực nông nghiệp)

  01693320917

  lythiut88@gmail.com

  Trương Văn Duy

  Trưởng Công an

  0948209488

  Truongduytt87@gmail.com

  Vũ Mạnh Cường

  Chủ huy trưởng QS

  01695341668

  vumanhcuong@gmail.com

  II. Nhiệm vụ đảm nhiệm

  1. Bí thư Đảng ủy

  Là người giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, trong BCH và BTV, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình.

  Thay mặt BCH Đảng bộ xã chủ trì các công việc của BCH, BTV và Thường trực Đảng ủy;  chủ trì và kết luận các hội nghị của cấp ủy; các buổi họp BTV, BCH và hội nghị toàn thể đảng viên, chuẩn bị nội dung các phiên họp của BTV, BCH, bàn bạc tổ chức thực hiện những vấn đề đó, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

  Nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác do cấp uỷ phân công phụ trách trực tiếp, nhất là chủ trì triển khai quán triệt nghiên cứu học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, công tác an ninh - quốc phòng

  Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV về mọi mặt công tác HĐND theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát hàng năm, chương trình kỳ họp của HĐND; những quyết định quan trọng của HĐND thị trấn về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng khác của địa phương. Bảo đảm hoạt động của HĐND thị trấn theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước.

  Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ, công tác nội chính, Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng.

  2.  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND

  Xây dựng dự thảo quy chế và chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm của BCH, BTV Đảng ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, toàn khóa của BCH, BTV.

  Trực tiếp phụ trách công tác tài chính Đảng, phụ trách công tác phụ công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề xuất với Thường trực, BCH, BTV  những vấn đề quan tâm giải quyết thuộc các lĩnh vực, nhiệm vụ mình phụ trách; công tác thi đua khen thưởng; thay mặt Ban Thường vụ ký các văn bản của BCH, BTV theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

  Theo dõi kiểm tra tổng hợp tình hình hoạt động của Đảng bộ, tổ chức công tác thông tin kịp thời về tình hình chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành và các chi bộ trực thuộc.

              Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

              Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng giúp việc trực tiếp Thường trực HĐND trong việc phục vụ các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND.

            Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

            3. Phó chủ tịch HĐND

              Cùng với Chủ tịch HĐND chủ tọa và điều hành các kỳ họp của HĐND thị trấn; Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất cũng như báo cáo của Thường trực HĐND trình tại kỳ họp HĐND. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thành nội dung, hình thức Nghị quyết của HĐND trước khi ban hành.

              Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc UBND thị trấn và các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tại địa phương.

            Thường trực tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, theo dõi đôn đốc việc giải quyết ý kiến đề nghị của cử tri và nhân dân. Theo dõi đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri.

            Ký các văn bản của Thường trực HĐND thị trấn, hoặc các văn bản khác được Chủ tịch HĐND ủy quyền.

              Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ đối với hoạt động của HĐND thị trấn.

  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn theo Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân thị trấn, thành viên UBND thị trấn, các đơn vị trực thuộc UBND thị trấn ( 4 trường học, 01 trạm y tế ).

  Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm; cải cách hành chính; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản; Tài chính - ngân sách; trực tiếp phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn, trưởng các Ban chỉ đạo của thị trấn theo lĩnh vực công tác do chủ tịch UBND thị trấn trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoặc do thường trực Đảng ủy phân công

  Phụ trách chung và phụ trách xóm Nà Gọn, xóm Khuổi Bó.

  4. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân:

  Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác văn hoá xã hội gồm: Công tác văn hóa thông tin thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, trung tâm học tập cộng đồng, y tế, DSKHHGĐ, trẻ em, LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực văn hóa xã hội khác. Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của nhân dân trên địa bàn thị trấn, trực tiếp phụ trách Đội quy tắc quản lý trật tự đô thị thị trấn và kinh phí hoạt động của Đội.

  Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn ủy quyền chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và các công việc của Ủy ban nhân dân thị trấn khi chủ tịch đi công tác.

  Phụ trách các đơn vị: Tổ dân phố 1, xóm Nà Kéo, xóm Pác Măn Ngoài, xóm Pác Măn Trong.

  III.  Điều kiện tự nhiên, lịch sử truyền thống văn hóa

            1. Vị trí địa lý

  Thị trấn Nguyên Bình là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá của huyện Nguyên Bình, thị trấn nằm trên quốc lộ 34 cách thành phố Cao Bằng 46 km về phía Tây với tổng diện tích tự nhiên là: 1.909,72 ha. Có vị trí tiếp giáp:

  Phía Bắc giáp huyện Thông Nông.

  Phía Nam giáp xã Quang Thành và xã Tam Kim.

  Phía Đông giáp xã Thái Học và xã Minh Thanh.

  Phía Tây giáp xã Thể Dục.

  2.  Địa hình

  Thị trấn Nguyên Bình là thị trấn của một huyện vùng núi cao nên có địa hình khá phức tạp. Trung tâm thị trấn là một vùng đất bằng hẹp nằm xen giữa các dãy đồi, núi cao dọc hai bên bờ sông Nguyên Bình. Đây cũng là vùng sản xuất cây hàng năm chính của thị trấn. Đất đồi núi của thị trấn gồm có núi đất và núi đá có độ cao trung bình từ 400 - 800m so với mặt nước biển, đất này có khả năng phát triển đồng cỏ chăn nuôi và lâm nghiệp.

            3. Khí hậu

  Có những đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân thành hai mùa rõ rệt. Mùa đông lạnh, ít mưa kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 16.50c - 170c, có sương mù và sương muối. Mùa hè nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình từ 240c - 24.50 c. Lượng mưa trung bình: 1.736,9 mm/năm.

  2. Thông tin tuyên truyền

  Đẩy mạnh công tác thông tin truyền chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước  liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách dân tộc, các chế độ liên quan đến cán bộ công chức và người dân. Triển khai thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu chế độ chính sách của nhân dân.

  3. Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

  Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Nguyên Bình, với mục tiêu xây dựng thị trấn Nguyên Bình thành Đô thị loại V cần chú trọng rà soát, quy hoạch lại thị trấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thúc đẩy phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, tập chung giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, công khai, minh bạch tạo niềm tin trong các cam kết từ phía chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, triển khai các chương trình dự án trên địa bàn

  Lập phương án điều chỉnh cục bộ thị trấn Nguyên Bình dọc hai bên đường từ cầu Vạ Riệc đến ngã ba Nà Phiêng phạm vi chuyển đổi từ hết đất đường bộ vào 30m; từ ngã ba Nà Phiêng dọc đường tránh QL 34 đến hết địa phận xóm Nà Gọn  phạm vi chuyển đổi từ hết đất đường bộ vào 30m; Từ sau huyện đội đến giáp suối cạnh nhà ông Nông Trương Đồng;  đường vào chùa Tam Bảo đến giáp đường quy hoạch 25m; Một phần đất lô số 45 Trung tâm y tế huyện (phần ngoài dây điện 35KV); Dọc đường rẽ từ Trung tâm chính trị cũ đến nhà ông Ma Văn Tuấn; Đất trụ sở UBND thị trấn cũ chuyển thành đất kinh doanh.

  4. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư ( có biểu danh mục các dự án kèm theo) 

  5. Lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng địa phương

  Tên thị trấn ( trùng tên gọi) Châu Nguyên Bình, tương truyền tên Nguyên Bình có từ năm 1913

  Văn hóa: Giao thoa văn hóa của người Hoa, người Kinh, Người Tày đặc biệt là người Hoa Kiều từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu năm 1978 đã nổi bật trên đời sống sinh hoạt, văn hóa Người Tày vẫn là chủ đạo. Văn hóa dân gian dan tộc Tày - Nùng có hát dân ca, hát Then đàn tính, Nàng ới, Dá hai, Pựt lằn, Phong Slư, Xà xá...

  Người Tày: Có phon tục tập quán từ lâu đời như Lễ cưới hỏi; đầy tháng; các Lễ hội như Cầu mùa, làm bụt, Khỏa quan ( lên đồng cầu khấn trời đất), dấu tích có Chùa Tam Bảo, ngôi đền tại Tổ dân phố 5 để nhân dân thờ cúng, cầu tài

  Người Kinh: Có hát chèo, chầu văn ( như miền xuôi)

  Người Dao Đỏ: Hát đối đáp ( hát lượn), lễ phong sắc, lễ Rước dâu...

  Tôn giáo: Phổ biến là Lương ( theo Phật Giáo) đầu thế kỷ XX có Thiên chúa giáo song đã mai một.

  Di tích, danh thắng: Có khu đồn Pháp được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 trên ngọn đồi phía sau Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình ( Nha Nguyên Bình) Hiện chỉ còn những bức tường bằng đá do những năm 80 của thế kỷ trước dân quanh vùng lên đào bới lấy gạch, vật liệu và làm rẫy. Hiện chỉ còn móng đá và dần trở thành phế tích, khu phố cũ ( háng cáu) và tổ dân phố 3 ngày nay trước đây cũng có những ngôi nhà cổ xây đá xong qua thời gian đã bị phá bỏ.

  Ẩm thực: Làm Đậu phụ, Bún, Phở, Bánh Bò, bánh Cao Chằng là ẩm thực truyền thống do người Hoa du nhập. Các loại bánh như bánh Gai, Cơm lam, bánh Rán, nấu rượu ngô từ men lá có từ lâu đời; các loại xôi: xôi ngũ sắc, xôi trứng kiến; đặc sản mía vàng.