Thị trấn Tĩnh Túc

         ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TĨNH TÚC

       

  •           Địa chỉ: UBND thị trấn Tĩnh Túc, Tổ dân phố 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •           Số điện thoại: 02063.871.175.
  •           Địa chỉ thư địa chỉ chính thức: ubndtttinhtuc@caobang.gov.vn.

        

 Thông tin cán bộ, công chức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

 

Diêu Văn An

Bí thư ĐU

01259066888

dieuvanan282@gmail.com

1

Nguyễn Thị Sáu

Phó BT ĐU

0978.596.665

nguyensaudanguy@gmail.com

2

Hoàng Hữu Chiến

Phó CT HĐND

0979.100.555

hoanghuuchientt@gmail.com

3

Triệu Thị Kim Dung

Chủ tịch UBND

0918.312.116

trieuthikimdung@gmail.com

4

Bế Thanh Thủy

Phó CT UBND

0942.940.388

bethanhthuymttt@gmail.com

5

Lý Thị Thanh Huyền

CT. MTTQ

0988.178.639

lyhuyenpn@gmail.com

6

Bế Đức Bằng

Chỉ huy trưởng QS

0973.469.456

ducbang123@gmail.com

7

Nông Thị Liêm

Văn phòng - TK

01674.426.719

tttinhtuc@gmail.com

8

Lãnh Thị Duyến

Văn hóa - Xã hội

01634.789.903

lanhduyenvh@gmail.com

9

Hoàng Thúy Ngoan

Tài chính - KT

0986.532.174

thuyngoan69@gmail.com

10

Hoàng Thị Lan

Địa chính Nông nghiệp

01235.336.586

hoanglantttt@gmail.com

11

Lục Thị Tuyên

CT. HND

01263.436.185

lucthituyennd@gmail.com

12

Đàm Thị Phượng

Tư pháp - Hộ tịch

0936.637.303

phuongmitu132@gmail.com

13

Nguyễn Văn Long

Văn phòng - TK

01689.404.466

tttinhtuc@gmail.com

14

Hà Văn Giang

Tư pháp - Hộ tịch

01238.499.866

hgiangtp@gmail.com

15

Nguyễn Sỹ Võ

CT. HCCB

01256.417.066

nguyenvoccb1977@gmail.com

16

Lý Thị Vinh

CT. HPN

0972.963.685

lyvinhdt@gmail.com

17

Trần Thị Thu Hằng

BT. ĐTN

0967.727.692

hangthuytrangxxx@gmail.com

18

Đàm Quang Tọa

Địa chính xây dựng

01698.195.818

damquangtoa@gmail.com

 

Vi Đức Hiển

Phó Trưởng CA

0985.767.166

viduchienabc@gmail.com

 

Vũ Hoài Phương

Địa chính đất đai

0983.356.092

vuhoaiphuong187@gmail.com

Thông tin lãnh đạo:

* Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Diêu Văn An

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ là người chịu trách nhiệm cao nhất trong BCH, BTV và Thường trực cấp uỷ, chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên và trước Đảng bộ, nhân dân trong Thị trấn về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực công tác.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thay mặt cấp uỷ  chủ trì các công việc của BCH, BTV và Thường trực cấp uỷ kết luận các hội nghị của cấp uỷ, chủ động đề xuất trao đổi trong Thường trực Đảng uỷ những vấn đề lớn quan trọng để đưa ra BTV, BCH thảo luận, quyết định.

- Vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương, đề xuất những vấn đề cần chuẩn bị để BCH, BTV thảo luận và quyết định.

- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, các vấn đề phức tạp ở các chi bộ. Trực tiếp nắm những vấn đề cơ mật về AN – QP, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ cấp uỷ.

- Giữ vai trò trung tâm đoàn kết, giải quyết mối quan hệ trong BCH, BTV, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, nắm vững Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của BTV, BCH.

* Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác Đảng (Kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân): Đồng chí Nguyễn Thị Sáu

Đồng chí Phó bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung công việc và hoạt động của Thường trực cấp uỷ. Thẩm định (dự thảo) quy chế, chương trình làm việc toàn khoá, hàng năm của cấp uỷ. Chương trình công tác hàng tháng,  quý, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy chế và chương trình đã đề ra.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, dân vận, tôn giáo giám sát hoạt động của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ đảm bảo sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ.

- Trực tiếp phụ trách công tác tài chính của Đảng, văn phòng phẩm. Thay mặt BTV ký các văn bản của BCH, BTV theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

- Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV về công việc hàng ngày, trực tiếp giải quyết công việc do đ/c Bí thư uỷ nhiệm khi đ/c Bí thư đi vắng.

- Phụ trách công tác hành chính tổng hợp các báo cáo, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, tôn giáo tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

- Phụ trách chăm lo mọi hoạt động của khối đoàn thể.

- Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của HĐND thị trấn; Trực tiếp quyết định những vấn đề trình HĐND thị trấn tại các kỳ họp, Quyết định chương trình, nội dung giám sát của Thường trực HĐND; Chủ trì hội nghị liên tịch, hội nghị giao ban, các cuộc họp,…do Thường trực HĐND thị trấn tổ chức.

* Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân: Đồng chí Hoàng Hữu Chiến

- Giúp Chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn làm công tác thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của thường trực H ĐND thị trấn; thay mặt chủ tịch H ĐND giải quyết các công việc khi chủ tịch đi vắng và được ủy quyền.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng năm của thường trực H ĐND thị trấn, trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát của thường trực H ĐND. Chủ trì, đôn đốc, kiểm tra giám sát UBND cùng cấp và các ban ngành chức năng có liên quan thực hiện Nghị quyết của H ĐND thị trấn và các kiến nghị của thường trực H ĐND sau đợt giám sát.

- Chỉ đạo tham mưu đề xuất đưa vào chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND thị trấn các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND, dự thảo các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND. Hoàn chỉnh các văn bản của kỳ họp để trình chủ tịch HĐND thị trấn ký và ban hành. Theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND.

- Cùng với Chủ tịch HĐND chủ tọa và điều hành các kỳ họp HĐND thị trấn, chủ trì các đợt giám sát, Hội nghị, cuộc họp do thường trực HĐND thị trấn tổ chức theo sự phân công, ủy quyền của chủ tịch HĐND thị trấn; thay mặt thường trực thị trấn dự các cuộc họp, hội nghị, các kỳ họp của HĐND huyện khi được mời.

- Tiếp công dân, đôn đốc và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Ký các văn bản của thường trực HĐND thị trấn hoặc các văn bản khác được chủ tịch HĐND ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tham mưu chuẩn bị các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ đối với hoạt động của H ĐND thị trấn.

          * Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: Đồng chí Triệu Thị Kim Dung

Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân. Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 35, 36  của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, khoản 2 Điều 8 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch: Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm, kế hoạch sử dụng đất;

- Tài chính và ngân sách;

- Tài nguyên;

- Các công tác liên quan đến xét đề nghị: cho thuê đất, giao đất mới theo quy hoạch, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức/cá nhân, giá đất, giải quyết các đơn thư khiếu nại/tố cáo liên quan đến đất đai;

- Kêu gọi đầu tư, hoạt động đối ngoại;

- Xây dựng cơ bản;

- Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình;

- Chịu trách nhiệm chung về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chửa cháy; công tác đảm bảo an sinh xã hội;

- Quốc phòng và An ninh;

- Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

* Phó Chủ tịch UBND: Đồng chí Bế Thanh Thủy

Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về kinh tế sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của thị trấn đã được duyệt, các quy hoạch của huyện được duyệt liên quan đến thị trấn, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện/thị trấn, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện/thị trấn; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;

- Phát triển các thành phần kinh tế trong nông thôn;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trong nông thôn và các ngành dịch vụ cho phát triển kinh tế;

- Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn;

- Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy;

- Các ngành dịch vụ: bưu chính, viễn thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa;

- Môi trường;

- Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề;

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; giải quyết việc làm;

- Giúp Chủ tịch UBND trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện quy chế dân chủ;

- An toàn giao thông;

- Tôn giáo và Dân tộc.

- An sinh xã hội;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Các Chương trình mục tiêu của tỉnh, quốc gia triển khai trên địa bàn trên lĩnh vực kinh tế;

- Tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND.

          * Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc: Đồng chí Lý Thị Thanh Huyền

         - Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước cấp ủy và MTTQ cấp trên về mọi hoạt động của MTTQ thị trấn.

         - Là người quản lý điều hành mọi hoạt động của ban thường trực, là người triệu tập và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban thường trực và Uỷ ban MTTQ thị trấn.

         - Thay mặt UBMTTQ thị trấn ký quyết định, nghị quyết, thông tri, hướng dẫn, thư kêu gọi và báo cáo gửi về cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và MTTQ cấp trên (Theo quy định của điều lệ và được sự đồng ý của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền).

                           ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

         1.Vị trí địa lý                                                  

          - Phía Bắc giáp xã Vũ Nông

          - Phía Đông giáp xã Thể Dục

          - Phía Nam giáp xã Quang Thành

          - Phía Tây giáp xã Phan Thanh

          Thị trấn Tĩnh Túc cách trung tâm huyện Nguyên Bình 18 km về phía  Tây, nằm trên trục Quốc lộ 34 đi từ thị xã Cao Bằng vào các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. Từ năm 2001 trở về trước, con đường này là đường cấp phối. Từ năm 2002 trở lại đây, đường đã cải tạo nâng cấp thành đường nhựa và được gọi là Quốc lộ 34.

          2. Diện tích tự nhiên

         Tổng diện tích tự nhiên: 2.259,18 ha. Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp chiếm 175,78 ha; đất lâm nghiệp chiếm 1.936,22 ha; đất nuôi trồng thủy sản có 2.96 ha; đất phi nông nghiệp 81,23 ha; đất chưa sử dụng 62,99 ha.

          3. Đặc điểm địa hình, khí hậu

          3.1. Đặc điểm địa hình

          Thị trấn Tĩnh Túc là một thung lũng nhỏ, hai bên là vùng núi đá và núi đất, đỉnh núi cao nhất là đỉnh Phja Oắc có độ cao 1.932m.

 Đỉnh núi Phja Oắc

          Xen giữa dãy núi đồi là các con suối nhỏ tạo thành nguồn nước phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân trong thị trấn.

             3.2. Đặc điểm khí hậu

          Thị trấn Tĩnh Túc bốn mùa có sương mù bao phủ. Đặc biệt là vào mùa đông và mùa xuân, thường có mưa nhiều hơn so với các vùng khác. Mùa đông và mùa xuân thường có mưa phùn suốt ngày và đêm. Vào mùa hè và mùa thu khí hậu mát mẻ. Nhiệt độ trung bình là 20oC, thấp nhất 4oC. Vào mùa khô, hạn hán và rét đậm kéo dài, do đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của công nhân và nhân dân thị trấn; cái lạnh của mùa đông khiến cho động, thực vật không phát triển được.

II. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan

III. THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

1. Quy hoạch chung thị trấn Tĩnh Túc

Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Tĩnh Túc đến năm 2020, được phê duyệt xác định các chỉ tiêu chính như sau:

* Quy mô dân số:

- Tổng dân số: Khoảng 5000 người.

* Dự báo nhu cầu đất đai:

Bảng dự báo nhu cầu sử dụng đất thị trấn Tĩnh Túc

 

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất cơ quan, công trình công cộng

5,57

3,13

2

Đất trường học

1,31

0,74

3

Đất ở

13,91

7,81

4

Đất giao thông

8,17

4,59

5

Đất cây xanh, TDTT

9,7

5,44

6

Đất trồng lúa, màu

9,8

5,51

7

Đất dự kiến phát triển

1,29

0,72

8

Đất khoáng sản

26,16

14,7

9

Đất đồi núi, sông suối

102,09

57,36

 

Cộng

178

100

* Cơ cấu các khu chức năng phát triển đô thị

+ Khối cơ quan hành chính: Cơ quan hành chính thị trấn được giữ nguyên vị trí hiện nay. Công trình nhà khách, dịch vụ công cộng ở khu trung tâm. Các cơ quan như: Ngân hành chính sách, bưu điện, bố trí đối diện với UBND thị trấn dọc đường quốc lộ 34 đối diện với khu nhà tập thể.

+ Các công trình thể thao: Sân thể thao, nhà văn hóa, cây xanh, vườn hoa được bố trí thành khu công trình công cộng tại vị trí đồi phía Nam của thị trấn.

+ Các công trình trường học: Các công trình trường học, trung học phổ thông, trường tiểu học, mầm non, nhà trẻ giữ nguyên vị trí hiện nay. Bố trí thêm trường trung học cơ sở tại khu tập thể phía sau Công an huyện.

+ Các công trình thương mại, dịch vụ: Chợ trung tâm và các kiot dọc quốc lộ 34 hiện  nay, khu trung tâm thương mại bố trí ở khu đất đối diện chợ.

+ Các công trình y tế: Trạm y tê bố trí ở dãy nhà tập thể đối diện với UBND thị trấn. Bệnh viện được bố trí ở khu tập thể phía Nam đô thị.

+ Khu dân cư: Bố trí các khu dân cư, tái định cư ở gần khu UBND thị trấn và các khu trên đồi dọc đường chính mới mở và những khu vực có địa hình tương đối thuận lợi. Cải tạo khu nhà ở tập thể thành nhà ở cán bộ, một số khu tập thể phân lô để giao cho các hộ tự xây dựng theo quy định và quản lý quy hoạch.

+ Quy hoạch cây xanh: Bố trí một số vườn hoa và trồng cây xanh tại các khu vực có độ dốc lớn.

+ Đất phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nằm ở phía Tây của thị trấn trên đường đi Bảo Lạc.

2. Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Dự kiến khối lượng rác thải phát sinh tại thị trấn Tĩnh Túc với số nhân khẩu phát sinh rác thải được thu gom: 2233 nhân khẩu như sau:

Đối tượng

sô lượng (người, cơ sở)

Khối lượng (kg/ngày)

Khối lượng (tấn/tháng)

Khối lượng (tấn/năm)

Hộ gia đình cá nhân

2233

1116,5

33,5

402

Chợ trung tâm

1

120

3,6

43,2

Trường học

 

 

 

 

- Mầm non

2

10

0,3

2,7

- Tiểu học

1

15

0,45

4,05

- Phổ thông trung hoc

1

25

0,75

6,75

Nhà hàng

5

50

1,5

18

Nhà nghỉ

2

3

0,09

1,08

Hộ buôn bán nhỏ, kinh doanh tại nhà

71

71

2,13

25,56

Hộ sản xuất miến dong

62

62

1,86

5,58

Trụ sở công ty cổ phần khoáng sản

59

29,5

0,89

10,68

Xí nghiệp điện cơ

307

153,5

4,61

55,32

UBND thị trấn

30

15

0,45

5,4

Trạm Y Tế

4

2

0,06

0,72

Tổng

 

1722,5

50,28

581.04

Chất thải y tế: tại thị trấn Tĩnh Túc có 01 bệnh viện, chất thải rắn phát sinh đã được đầu tư hệ thống xử lý theo quy định của ngành, được đầu tư xử lý ngay tại bệnh viện.

Thị trấn Tĩnh Túc chưa được đầu tư xây dựng bãi xử lý chất thải rắn và chưa có đơn vị chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn. Do đó, hầu hết chất thải rắn sinh hoạt được hộ gia đình, cá nhân tự thu gom, phân loại để đốt, chôn lấp...