Trung tâm bồi dưỡng chính trị

  • Địa chỉ: Xóm Pác Măn ngoài, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  • Số điện thoại: 0206.3872.014
  • Gmail: trungtambdctnguyenbinh1998@gmail.com

I/ TỔ CHỨC BỘ  MÁY

 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (giám đốc có thể là trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện kiêm nhiệm), 1 phó giám đốc giáo vụ, hành chính; biên chế từ 4 đến 6 người.

- Ngoài số biên chế theo quy định, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm chức và cộng tác viên theo quy định.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cụ thể như sau:

1. Đồng chí: Hà Thị Ngọc The - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT huyện;

- Sinh năm: 1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm ( Chuyên ngành Địa lý)

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Điện thoại: 0206.3872.184

Di động: 0973513298

2. Đồng chí: Bế Thanh Đạt- Phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

- Sinh năm 1977

 - Trình đội chuyên môn:  Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (chuyên ngành Triết học –  Mac-  Lênin).

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0206.3872.014

 Di động: 01258382868

3. Đồng chí: Hà Thị Quyên – Hành chính giáo vụ

- Sinh năm :1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học ( Cử nhân luật)

- Điện thoại: 0206.3872014

  Di động: 0911026388

4. Đồng chí: Dương Thị Hường – Kế toán

- Sinh năm 1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học ( Chuyên ngành Tài chính – Kế toán).

- Điện thoại: 0206.3872.014

 Di động: 01697078668.

*Giảng viên kiêm chức của Trung tâm: gồm có 9 đồng chí là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng  các Ban xây dựng Đảng và Trưởng một số phòng ban chuyên môn của  huyện.

II/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện.

 2. Nhiệm vụ:

1- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

2- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

4- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

3. Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sử dụng con dấu, thể thức văn bản là tổ chức sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các loại chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; văn bằng có giá trị, đủ điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức.