Ủy ban mặt trận

  •  Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại: 0206.3872.119
  • Email: mttqnguyenbinh@gmail.com

1. Thông tin lãnh đạo, cán bộ đơn vị:

1.1. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Họ và tên: Bàn Văn Lân

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Số điện thoại: 03.9344.3305

- Email: lanmttq@gmail.com

1.2. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Họ và tên: Nông Thị Bích Thủy

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Số điện thoại: 098.4391.688

- Email: bichthuyvh@gmail.com

1.3. Ủy viên Thường trực

- Họ và tên: Nông Văn Tuế

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực

- Số điện thoại: 03.4711.4686

- Email: nongtue1983@gmail.com

1.4. Chuyên viên

- Họ và tên: Nông Văn Khởi

- Chức vụ: Chuyên viên

- Số điện thoại: 03.4958.8862

- Email: nongvankhoi@gmail.com

1.5. Kế toán

- Họ và tên: Dịch Thị Nga

- Chức vụ: Kế toán

- Số điện thoại: 0979.959.448

- Email: hanga141987@gmail.com

2.Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.