Số người truy cập


Văn bản

Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
11/BC - UBND Báo cáo
89/QĐ - UBND Quyết định
01/CT - UBND Chỉ thị
341/BC - UBND Báo cáo
3246/QĐ - UBND Quyết định
72/NQ - HĐND Nghị quyết
110/BC - UBND Báo cáo
254/QĐ - BCĐ- CTMTQG Quyết định
23/KH - UBND Kế hoạch
06/BC - UBND Báo cáo

Trang