Xã Hoa Thám

  • UBND xã Hoa Thám
  •  Địa chỉ: xóm Cảm Tẹm, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •  Điện thoại: 0206.627.8539
  •  Địa chỉ thư điện tử chính thức: ubndxahoatham@caobang.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo xã:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Chu Thị Quyên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

01668.793.143

Quyen74btdu@gmail.com

2

Hoàng Tòn Sao

Chủ tịch Ủy  ban nhân dân

0979.218.892

Hoangsaohoatham685@gmail.com

3

Triệu Thị Tiên

Chủ tịch MTTQ.

0978.498.300

trieutienhoatham@gmail.com

* Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: đồng chí Chu Thị Quyên nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Đối với Đảng bộ xã:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Đối với HĐND xã:

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận To quốc Việt Nam cùng cấp.

           * Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng chí Hoàng Tòn Sao

           Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung công việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trước nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biếu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng xóm; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

          Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng xóm.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

          * Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đồng chí Triệu Thị Tiên

          Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thân trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công.

Thông tin chính thức của các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền:

Stt

 Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Triệu Thị Kim Anh

Phó BT Đảng ủy

01699.336.903

anhthuhoatham@gmail.com

2

Bàn Văn Thắng

Phó CT HĐND

01676.067.595

banthang79@gmail.com

3

Đặng Văn Cát

Phó CT UBND

0983.981.302

dangcathoatham@gmail.com

4

Triệu Văn Quyết

CT HCCB

0983.759.804

 

5

Triệu Văn Thuận

CT HND

01657.578.591

 

6

Bàn Thị Xuân

CT HPN

0974.192.138

banxuanhoatham@gmail.com

7

Bàn Tuấn Khánh

BT Đoàn TN

01649.980.342

 

8

Đặng Chu Minh

Trưởng CA

0942.628.903

caxhoatham@gmail.com

9

Lý Văn Thắng

Xã đội trưởng

0974.153.154

banchihuyquansuxahoatham@gmail.com

10

Lý Tiến Phi

ĐC XD

0987.280.690

lytienphicbxd@gmail.com

11

Dương Thị Niệm

ĐC ĐĐ

01694.247.643

duongniem01@gmail.com

12

Lý Quốc Lượng

ĐC NN

01656.487.352

luonghoatham@gmail.com

13

Đinh Đức Bình

VPTK

0983.907.787

ducbinh.cb@gmail.com

14

Lê Thị Duyên

VPTK

0942.021.261

leduyen1006@gmail.com

15

Hoàng Thị Hoa

VHXH

01234.854.819

Hoanghoa85hoatham@gmail.com

16

Diêu Thị Linh

KT

0949.246.710

dieulinhhoatham@gmail.com

17

Nông Thị Thắm

LĐXH

01276.631.386

nongthamhoatham@gmail.com

18

Lương Thành Chung

TPHT

01254.050.886

thanhchunglaw@gmail.com

19

Mạc Thành Long

TPHT

0943.668.549

thanhlonglawvnu@gmail.com

Đặc điểm tự nhiên:

Xã Hoa Thám, nằm ở phía Đông Nam huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện 20 km và cách thành phố Cao Bằng 65 km. Hoa Thám nằm trải dài hình chữ nhật

Phía Bắc giáp xã Bắc Hợp, Lang Môn

Phía Đông Nam giáp xã Thịnh Vượng; Phía Tây giáp xã Tam Kim

Phía Đông giáp xã Bình Dương (huyện Hòa An)

Phía Nam giáp tỉnh Bắc Kạn

Xã Hoa Thám có tổng diện tích tự nhiên là 6312,68 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp 325,51 ha; đất lâm nghiệp 5698,61 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,21 ha; đất phi nông nghiệp 112,96 ha; đất chưa sử dụng 175,39 ha. Thời tiết khí hậu tương đối thuận lợi, được phân thành 2 mùa rõ rệt (mùa mưa từ tháng 4 – 8, mùa khô từ tháng 9- 3 năm sau). Nhiệt độ cao nhất trong năm từ  35- 380C, nhiệt độ thấp nhất 2 - 50C. Xã Hoa Thám có 10 xóm: Nà Chẵn, Thang Cỏng, Cảm Tẹm, Khuổi Phay, Đông Bao, Nà Đấu, Đông Bon, Nà Ngần, Phiêng Cháu, Khuổi Hoa, với tổng số hộ 334 hộ, 1.585 nhân khẩu. Cây trồng chính trên địa bàn xã là: Ngô, lúa, sẵn, đỗ tương, Ngô trồng được 2 vụ trên năm, lúa  trồng được 1 vụ/năm, vật nuôi chủ yếu là: Bò, trâu, lợn và gia cầm: gà, vịt. Ngành nghề chính chủ yếu ở xã là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

          Đặc điểm địa hình:

          Độ cao trung bình từ 259m  đến 350m (so với mực nước biển), điểm cao nhất là 563 m. Địa hình bị chia cắt do hệ thống các sông suối, hầu hết có độ dốc trên 20°.

Hệ thống sông, suối xã Hoa Thám không lớn, thường bắt nguồn từ nội địa, hợp lưu của các con suối, mạch ngầm. Sông ngắn, hẹp, thường xảy ra lũ lụt về mùa mưa, cạn dần về mùa khô. Trên địa phận xã có hai con sông chính: sông Nà Chẵn và Phiêng Cháu. Ngoài hai con sông chính, Hoa Thám còn có nhiều suối như: Nà Nọi, Khuổi Riển, Khuổi Quang, Khuổi Thỏ, Khuổi Khoang, Khuổi Trang, Khuổi Mìn chảy qua các khe núi đảm bảo nước tưới ruộng và nước sinh hoạt cho nhân dân. Xã Hoa Thám có tiềm năng phát triển ngành thủy điện vừa và nhỏ.

Dọc theo các con sông suối là những cánh đồng nhỏ, hẹp. Ngoài ra còn có các ruộng bậc thang trên triền đồi. Do có nhiều sông, suối nên có đất phù sa tạo điều kiện tốt cho sản xuất nông nghiệp. Do điều kiện khí hậu, đất đai thuận tiện, Hoa Thám có cây quýt, lê phát triển, quả vàng bóng, mọng nước, thơm ngon.... quả mác mật mọc ở các triền núi, có chất chua, ngọt là đặc sản địa phương

Khí hậu Hoa Thám chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa nóng và mùa lạnh. Lượng mưa trung bình từ 115,9 mm - 284 mm (Mức cao nhất là 325,5 mm)

Với nguồn nước dồi dào, khí hậu nóng ẩm, cây trồng nhiệt đới có điều kiện phát triển nhanh, mạnh. Tuy nhiên do độ dốc lớn nên mùa mưa thường có lụt úng và độ xói mòn cao.

Thực hiện chương trình giao đất giao rừng, trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng những năm qua đã có hiệu quả, đến nay độ che phủ rừng đạt 50%. Dưới lòng đất, xã Hoa Thám có nhiều loại khoáng sản quý, hiện nay chưa có điều kiện thăm dò, khai thác, xác định trữ lượng như vàng sa khoáng.

Cơ sở hạ tầng

Xã có quốc lộ 3 chạy qua, nối với xã Tam Kim đến khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo và các xã khác trong huyện. Ngoài ra các tuyến đường giao thông liên xóm được nâng cấp, cải tạo và mở mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao lưu giữa nhân dân. Hiện tại trục đường nối từ xã đến huyện dài 20 km đã được nhựa hóa giúp cho việc đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi. 10 xóm có đường ô tô vào được đến xóm, tuy nhiên  mùa  mưa việc đi lại của các xóm còn gặp khó khăn. Các trục đường xóm, liên xóm cơ bản là đường đất. Đối với hệ thống kênh mương, toàn xã có 75 km kênh mương tưới tiêu cho diện tích 105 ha. Nhưng chỉ có 11,4km mương được làm bằng mương bê tông.

             Trạm y tế xã hiện tại đã được đầu tư xây dựng và được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, trạm có 5 cán bộ trong đó có 01 bác sỹ, 02 y sỹ, 01 nữ hộ sinh, 01 điều dưỡng. Tuy trạm đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã tuy nhiên còn một số hạng mục cần tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.

            Công trình nước sinh hoạt của xã được đầu tư xây dựng cho nhân dân khoảng 80% nhưng hiện tại đã hỏng, một số xóm không có nước sinh hoạt, các hộ còn lại tự túc nguồn nước lấy nước từ các khe suối. Đặc biệt như xóm Khuổi Hoa các hộ dân tự đầu tư máy bơm để bơm nước phục vụ sinh hoạt.

            Hệ thống điện lưới mới có tại 4/10 xóm, có khoảng 60% số hộ sử dụng điện, tuy nhiên tỷ lệ hộ sử dụng  điện lưới quốc gia chỉ đạt 46%.

             Các công trình giáo dục tại xã được đầu tư xây dựng tuy nhiên mới chỉ ở mức độ bán kiên cố, hệ thống trường gồm 01 trường mẫu giáo, 01 trường tiểu học, 01 PTDTBT THCS xã

Lịch sử truyền thống

Trước Cách mạng Tháng Tám, xã có tên Cẩm Lý thuộc châu Hòa An. Từ 01/1/1946 tổng Hoàng Hoa Thám thuộc châu Nguyên Bình mang tên xã Hoa Thám. Từ năm 1970 trở về trước, xã Hoa Thám chỉ có khoảng 100 - 120 hộ dân tộc Dao Tiền cư trú. Đến năm 1971 có thêm 5 hộ dân tộc Dao Đỏ từ xã Thái Học huyện Nguyên Bình di cư sang xóm Đông Bao. Đến năm 1992, thực hiện dự án định canh định cư, xã có thêm 5 hộ người Mông và 2 hộ người Nùng chuyển đến. Từ năm 2004 đến nay, toàn xã có ba dân tộc Dao, Mông, Nùng cùng sinh sống

Từ bao đời nay, người dân Hoa Thám làm nghề chính là trồng lúa, ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài ra, nhân dân các dân tộc trong xã từ xưa đến nay đã có truyền thống thêu thùa, làm trang sức, thể hiện được trình độ thẩm mỹ, óc sáng tạo qua các sản phẩm thổ cẩm, trang sức bạc.

Nhân dân xã Hoa Thám có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm kiên cường, dũng cảm. Khi Thực dân Pháp đánh chiếm châu Nguyên Bình cuối năm 1886, Hoàng A Cả đã tập hợp nhân dân các dân tộc đánh trả quyết liệt, nhiều trận giao tranh diễn ra chặn đánh cuộc tiến quân của địch gây cho chúng nhiều thiệt hại. Sau khi chiếm xong Nguyên Bình, thực dân Pháp đóng quân ở đồn Bele và đồn Nà Ngần. Đầu năm 1942, cán bộ Việt Minh đến địa phương vận động và tổ chức cở sở cách mạng, một số người giác ngộ cách mạng đã tham gia vào hội Việt Minh, xã có tên bí mật là Yên Thế, thuộc châu Lê Lợi, tổng Hoa Thám, khu Quang Trung do đồng chí Lý Văn Thượng làm chủ nhiệm. Phong trào Việt Minh phát triển nhanh chóng tới các xóm Nà Chẵn, Cảm Tẹm, Khau Luông, Khuổi Kén, Khuổi Lài, Khuổi Mản. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập, đã đánh thắng đồn Phai Khắt và Nà Ngần. Đây là hai trận đánh ra quân của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), dưới sự tổ chức, chỉ đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đông Dương và đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hiện nay tại xóm Nà Ngần đã dựng bia Di tích lịch sử cách mạng. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng bộ xã, nhân dân Hoa Thám đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

*) Đất nông nghiệp: đất nông nghiệp có 6.024,33 ha, chiếm 95,43% diện tích đất tự nhiên.

- Đất trồng lúa nước: đến năm 2020 có 105,8 ha, chiếm 1,68% diện tích đất tự nhiên.

- Đất trồng cây hàng năm: đến năm 2020 có 195,93ha, chiếm 3,10% diện tích đất tự  nhiên.

- Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2020 có 23,82 ha, chiếm 0,38% diện tích đất tự nhiên.

- Đất lâm nghiệp có 5.698,61 ha; chiếm 90,2% diện tích đất tự nhiên

+ Đất rừng phòng hộ: đến năm 2020 có 5590,04 ha, chiếm 88,55% diện tích đất tự  nhiên.

+  Đất rừng sản xuất: đến năm 2020 có 108,58 ha, chiếm 1,72% diện tích đất tự  nhiên.

- Đất nuôi trồng thủy sản: đến năm 2020 có 0,21 ha, chiếm 0,003% diện tích đất tự  nhiên.

*) Đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 112,92 ha; chiếm 1,79% tông diện tích tự nhiên toàn xã, cụ thể:

- Đất ở có 13,07 ha; chiếm 0,21% so với tổng diện tích tự nhiên toàn xã  trong đó toàn bộ là đất ở tại nông thôn

- Đất chuyên dùng có 40,95 ha; chiếm 0,65% so với tổng diện tích tự nhiên toàn xã

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ có 0,01 ha; chiếm 0,0002% so với tổng diện tích tự nhiên toàn xã

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối có 58,89 ha; chiếm 0,93% so với tổng diện tích tự nhiên toàn xã

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng tỷ trọng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng  khu vực trong xã như cây dong riềng, cây trúc sào, thông,quế, …

- Bảo vệ tài nguyên khoáng sản và khai thác hợp lý theo quy định của pháp luật.