Xã Hưng Đạo

  • Ủy ban nhân dẫn xã Hưng Đạo
  • Địa chỉ giao dịch: xóm Nà Niếng, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại cơ quan: 02066.566.866
  • Địa chỉ hòm thư công vụ: ubndxahungdao@caobang.gov.vn

THÔNG TIN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ

          - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đặng Phú Thưởng

          Số điện thoại: 01674.443.642,  Gmail: damphucthuong@gmail.com

          - Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đặng Hữu Thanh

          Số điện thoại: 0949.230.117,  Gmail: thanh79hungdao@gmail.com

          - Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nông Thanh Đạm

          Số điện thoại: 01678.905.866, Gmail: damthanhhd@gmail.com

                  - Các tổ chức chính trị - xã hội

          +) Ủy ban MTTQ xã: đồng chí Đặng Phú Ích - Chủ tịch

          Số điện thoại: 0979.381.090,   Gmail: mttqhungdao@gmail.com

          +) Đoàn thanh niên: đồng chí Đặng Thị Bánh - Bí thư

          Số điện thoại:01628.118.995,   Gmail: dtnhungdao@gmail.com

          +) Cựu chiến binh xã: đồng chí Đặng Hữu Thành - Chủ tịch

          Số điện thoại: 01673.708.411,  Gmail: thanhhdnguyenbinh@gmail.com

          +) Hội Phụ nữ xã: đồng chí Đặng Thị Lưu- Chủ tịch

          Số điện thoại:0961.596.268,  Gmail: phunuhungdao@gmail.com

          +) Hội nông dân xã: đồng chí Đặng Văn Ngọc - Chủ tịch

          Số điện thoại: 01233.805.933,  Gmail: hndhungdao@gmail.com

          - Các chức danh công chức xã:

          +) Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, đồng chí Đặng Tiến Khang

          Số điện thoại: 01662.147.438, Gmail: dangtienkhanghd@gmail.com

          +) Trưởng Công an xã, đồng chí Bàn Thanh Hội

          Số điện thoại: 01254.835.299,  Gmail: hoi84hd@gmail.com

         +) Văn phòng - Thống kê 1, đồng chí Đỗ Văn Thắng

          Số điện thoại: 0941.398.924, Gmail: vphungdao@gmail.com

+) Văn phòng - Thống kê 2, đồng chí Hà Hữu Thạch

          Số điện thoại: 01248.855.678, Gmail: hathachnb@gmail.com

         +) Văn hóa - xã hội 1, đồng chí Nguyễn Văn Chuyên

          Số điện thoại: 0948.173.982,  Gmail: nguyenchuyennbcb@gmail.com

          +) Văn hóa - xã hội 2, đồng chí Đặng Tuần Tâm

          Số điện thoại: 0982.668.630, Gmail: tam87hd@gmail.com

          +) Tư pháp - Hộ tịch, đồng chí Tô Duy Hải

          Số điện thoại: 01244.524.368,   Gmail: toduyhai8@gmail.com

          +) Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường 1, đồng chí Bàn Tuấn Ngăn

          Số điện thoại: 01636.867.230,  Gmail: ngandchd@gmail.com

          +) Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường 2, đồng chí Nông Thị Thiết

          Số điện thoại: 01678.363.876,  Gmail: thiet.2603@gmail.com

          +) Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường 3, đồng chí Bàn Văn Chòi

          Số điện thoại: 0975.110.285. Gmail: hungvuongbk@gmail.com

+)Kế toán Tài chính xã, đồng chí Nông Thị Bé

          Số điện thoại: 01697.076.281. Gmail: nongthibe84@gmail.com

ĐẢNG ỦY – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

           - Họ và tên: Ngô Văn Hưng

          - Chức vụ: Huyện ủy viên – Đại biểu HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           - Điện thoại liên hệ:01698.377.868 , Gmail: ngohung79hd@gmail.com

           - Nhiệm vụ đảm nhiệm hiện nay:

+) Đối với Đảng bộ xã:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

+) Đối với HĐND xã:

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          - Họ và tên: Đặng Tiến Bình

          - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

          - Điện thoại liên hệ: 0965.763.505, Gmail: binhhungdao@gmail.com

          - Nhiệm vụ đảm nhiệm hiện nay:

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung công việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trước nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện.

          Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

          Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

          Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

          Ngăn ngừa, đấu tranh chống biếu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

          Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

          Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng xóm; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

          Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng xóm.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ HƯNG ĐẠO

          - Họ và tên: Đặng Phú Ích

          - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

          - Điện thoại liên hệ: 0979.381.090

           - Nhiệm vụ đảm nhiệm hiện nay:

          Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thân trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công.   

          II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

          Xã H­ng Đ¹o, nằm ở phía t©y nam thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện 32 km, với tổng diện tích tự nhiên là 4.478,43 ha. Đất nông nghiệp 4.077,74, Trong đó đất sản xuất nông nghiệp 311,16 ha,  đất trồng cây hàng năm khác: 154,48 ha, đất trồng lúa: 131,68 ha, đất trồng cây lâu năm: 25,09ha,đất lâm nghiệp 3.764,84ha, Đất nuôi trồng thủy sản 1,66 ha, đất chưa sử dụng 167,14 ha. Có địa hình đồi núi cao, đường đi lại khó khăn đối với địa bàn xóm;  ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như trao đổi hàng hoá của bà con nhân dân. Hơn nữa, do thiếu nước, khô cằn, nhân dân chỉ canh tác được một vụ lúa, hai vụ ngô trong năm.

          Xã có 9  xóm hành chính tổng số 258 hộ với 1.184 nhân khẩu, có 03 dân tộc sinh sống gồm dân tộc: Tày; Nùng; Dao: Tày chiếm 3,7%; Nùng chiếm 0,8%; Dao chiếm 95,5%

          - Về Kinh tế: Nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, canh tác theo phương thức truyền thống năng suất cây nông nghiệp hàng năm vẫn ở mức thấp: Ngô, lúa là sản phẩm chính, Ngoài ra bà con nông dân còn trồng các loại cây hoa màu khác như: Khoai, sắn, đậu đỗ, rau các loại nhưng số lượng không đáng kể.

          - Về Vật nuôi: Chủ yếu phát triển đàn gia súc, gia cầm như: Bò, trâu, chủ yếu để cung cấp sức cày, kéo,  phát triển chăn nuôi đàn gia cầm: gà, vịt ....chủ yếu là tự cung tự cấp, đảm bảo phục vụ cho đời sống hàng ngày của từng gia đình, chưa phát triển thành hàng hoá, ngành nghề chính, toàn xã là sản xuất nông nghiệp.

          - Về cơ sở hạ tầng: Trong những năm gần đây được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư và xây dựng các công trình trên địa bàn xã như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, më míi  c¸c tuyến đường liên thôn xóm hiện nay xã có 9/9 xóm đã có đường  xe m¸y vào trung tâm xóm,  tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt khoảng 75%,toµn x· cã 1 mộttuyếnmương kiªn cè dài 235m cho sản xuất .

          - Về y tế: Xã đạt chuẩn quốc gia về trạm y tế xã và được biên chế  5 cán bộ trong đó:  01 bác sĩ, 02 Y sĩ , 01 nữ hộ sinh, 01 Điều dưỡng,

          - Về  giáo dục: Ngày càng được quan tâm đầu tư trang thiết bị vật chất phụ vụ cho công tác dạy và học, nâng cao về chất lượng giảng dạy và học tập, xã đã hoàn thành xong chương trình phổ cập giáo dục.

          Giáo viên toàn xã là 36 giáo viên gồm có 4 điểm trường với tổng số học sinh là  248 học sinh, Trong đó: Mầm Non: 88 cháu; cấp Tiểu học là 98 học sinh; cấp THCS 62 học sinh.

           - Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Xã được các chương trình dự án cấp kinh phí mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tập huấn kỹ thuật trồng giống lúa  mới có năng suất cao ... do các chương trình dự án hỗ trợ.

          Bên cạnh đó một số ít người dân chưa  biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, một số ít hộ nghèo còn chông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước hoặc diện tích canh tác ít  nên tình trạng hộ nghèo còn cao, Toàn xã tỷ lệ hộ nghèo chiếm 76,7%.

          Từ những thực trạng nêu trên xã Hưng Đạo đã đạt một số thành tựu và có những bước phát triển về mọi mặt đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cũng dần dần từng bước phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, số gia đình đạt gia đình văn hoá đạt 75%,làng bản văn hoá ngày càng được tăng lên, các tập tục lạc hậu như: tảo hôn, mê tín dị đoan ...cũng đã được đẩy lùi