Xã Minh Tâm

           

  • Địa chỉ: xóm Pác Phai, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  •          Điện thoại: 02066.278.099
  •          Địa chỉ thư điện tử chính thức: ubndxaminhtam@caobang.gov.vn

       Thông tin về lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Mã Quang Tuyến

Bí thư Đảng ủy.

01687098336

matuyen69@gmail.com

2

Lục Văn Thái

Phó chủ tịch HĐND

01672082668

lucthaihdnd@gmail.com

3

Mạc Văn Cần

Chủ tịch Ủy  ban nhân dân

01244926888

maccanmt@gmail.com

4

Dương Mạc Hào

Chủ tịch MTTQ xã.

0986535055

haomt@gmail.com

* Bí thư Đảng ủy đồng chí Mã Quang Tuyến

Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

* Phó chủ tịch HĐND, Ông Lục Văn Thái

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận To quốc Việt Nam cùng cấp.

           * Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng chí Mạc Văn Cần

           Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung công việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trước nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng xóm; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng xóm.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

          * Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đồng chí Dương Mạc Hào

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công.

  

Stt

 Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Trương Thị Hằng

Phó BT Đảng ủy

01687473696

truonghang159@gmail.com

2

Hoàng Thị Quế

Phó CT UBND

0988490159

quemt82@gmail. com

3

Hoàng Văn Ních

CT HCCB

01666289412

 

4

Trương T Hồng Trang

CT HND

01676708194

tthongtrang.mt@gmail.com

5

Trương Thị Trang

CT HPN

0972303915

truongtrang@gmail.com

6

Trương Văn Tường

BT Đoàn TN

01654808266

đtntminhtam@gmail.com

7

Mạc Văn Cẩm

Trưởng CA

0984061939

maccam85@gmail.com

8

Hà Lê Chương

Xã đội trưởng

0964411280

chuongminhtam75@gmail.com

9

Ma Văn Lợi

ĐC XD

01635586180

maloiminhtam@gmail.com

10

Vy Thị Thúy

ĐC XD

0988227299

vithuydcxd@gmail.com

11

Hà Thị Na

VPTK

01694247832

hanaminhtam1985@gmail.com

12

Nguyễn Nông Tự

VPTK

01695350121

nguyentucaobang@gmail.com

13

Dương Thị Ánh

VHTT

01683977584

anhvhminhtam84@gmail.com

14

Mạc Thị Thúy Hà

KT

0974599148

macthithuyha@gmail.com

15

Hà Thị Lệ

VHXH

0979235878

levanhoaquangthanh@gmail.com

16

Trương T Đào Tiên

TPHT

01279878688

đaotiencb@gmail.com

  

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA XÃ

          1, Vị trí địa lý

          Xã Minh Tâm, nằm ở phía Đông Bắc thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện 25 km.

          - Phía  Bắc giáp: xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

          - Phía Nam giáp: xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

          - Phía  Đông giáp: xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

          - PhíaTây giáp: xã Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.723,90ha. Trong đó: đất nông nghiệp 1.566,94ha; (đất sản xuất nông nghiệp: 343,4ha; đất lâm nghiệp 1.215,34ha; đất nuôi trồng thuỷ đất sản 7,50 ha); đất phi nông nghiệp 68,39 ha; đất chưa sử dụng 88,12ha. Toàn xã có 10 xóm hành chính với tổng số hộ 371 hộ với 1.557 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó:

Dân tộc Tày có : 324 hộ (87,3%).

Dân tộc Nùng có 20 hộ ( 5,4%)

Dân tộc Dao có 27 hộ (7,3 %)

          Về phát triển kinh tế: Chủ yếu trồng cây lúa và cây ngô là cây nông nghiệp chính, canh tác theo phương thức truyền thống năng xuất cho cây nông nghiệp hàng năm vẫn còn ở mức thấp.Ngoài ra bà con nông dân còn trồng thêm các loại cây hoa màu khác như; Thuốc lá, khoai lang, đậu đỗ các loại.

          Vật nuôi chủ yếu phát triển đàn gia súc như trâu, bò chủ yếu là để cung cấp sức cày kéo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đàn gia cầm như gà, vịt...chủ yếu là tự cung, tự cấp đảm bảo phục vụ bữa ăn hàng ngày.

          Về cơ sở hạ tầng: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTN giai đoạn 2011- 2015. Hiện nay xã đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện đường, trường trạm hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.

          Về văn hóa xã hội: Trạm y tế xã đã được đầu tư xây dựng mới, nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

          Hệ thống giáo dục: Ngày càng được quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng về giảng dạy và học tập, xã đã hoàn thành phổ cập GDMN, Tiểu học, THCS, công tác khuyến học luôn được nhà nước quan tâm.

Về phát triển kinh tế - xã hội: Đã được triển khai đến toàn thể nhân dân, tuyên truyền cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn cách phòng trừ bệnh hại cây trồng.         

Với những tình hình trên xã đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ và có những bước phát triển về mọi mặt cũng như đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, với những điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nói trên việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã cũng gặp những thuận lợi và khó khăn sau:  .

          1. Thuận lợi: Xã Minh Tâm có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, diện tích đất nông lâm nghiệp rộng, phù hợp trồng các loại cây trồng nông, lâm nghiệp như: Mở rộng diện tích đất trồng lúa, ngô; tuyên truyền cho bà con sử dụng các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xã có tuyến đường lịch sử Nà Bao –Minh Tâm - Hồng Việt đi qua địa bàn xã thuận lợi cho việc trao đổi mua bán hàng hoá với các xã, huyện trong tỉnh tạo đà cho việc thúc đẩy từng bước phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

            2. Khó khăn: Từ những thuận lợi nêu trên xã Minh Tâm cũng còn gặp không ít những khó khăn thách thức, do đặc điểm địa phương là vùng núi, xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn hạn chế. Thời tiết thay đổi thất thường mưa nhiều, rét đậm rét hại kéo dài làm thiệt lại không nhỏ đến cây trồng vật nuôi trên địa bàn.