Xã Thái Học

  • - Địa chỉ: xóm Lũng Chang, xã Thái Học, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  • - Điện thoại: 0263 360 7523.
  • - Địa chỉ thư điện tử chính thức: ubndxathaihoc@caobang.gov.vn

Thông tin lãnh đạo xã:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Đinh Thị Nhung

Bí thư Đảng ủy

0366491545

dinhnhungbt@gmail.com

2

Triệu Tòn Sinh

Chủ tịch UBND

0369590356

trieutonsinhth@gmail.com

3

Triệu Tòn Chàn

Chủ tịch UB MTTQ

0353153185

tonchannb@gmail.com

Thông tin chính thức của các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Bàn Phụ Lý

Phó BT Đảng ủy

0984572084

lythaihoc@gmail.com

2

Đặng Vần Quyên

Phó Chủ tịch HĐND

0977533625

quyenthaihoc79@gmail.com

3

Mã Thị Uyên

Phó Chủ tịch UBND

0372093269

 

4

Triệu Mùi Xiên

Chủ tịch HPN

0358577722

Trieuxienthaihoc@gmail.com

5

Hoàng Tòn Nhì

Chủ tịch HND

0969327363

Hoangnhi0983@gmail.com

6

Triệu Tòn Chàn

Bí thư ĐTN

0357087178

dtnthaihoc@gmail.com

7

Lý Tòn Chây

Chủ tịch HCCB

0384860197

 

8

Lý Vần Sinh

Trưởng Công an

0987677815

 

9

Hoàng Tòn Diệu

CHT Quân sự

0988012508

 

10

Lương Tân Cương

VP – TK (1)

0973775189

 

11

Nông Đức Tuân

VP – TK (2)

0973581756

tuanapa@gmail.com

12

Đinh Thị Phượng

TP – HT

0978137801

 

13

Phạm Thị Hường

ĐC- XD (1)

0356959944

phamthihuongdc@gmail.com

14

Hà Đinh Huyền

ĐC – XD (2)

0816658397

hadinhhuyenth@gmail.com

15

Đặng Vần Sơn

VH – XH (1)

0824111978

dangsonvh@gmail.com

16

Hoàng Thị Lâm

VH – XH (2)

0366823226

Lamvhxh85@gmail.com

17

Tô Thị Vũ Vân

TC - KT

0834821578

vuvanktx@gmail.com

 Nhiệm vụ đảm nhiệm của các lãnh đạo  

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: đồng chí Đinh Thị Nhung.

- Đối với Đảng bộ xã:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Đối với HĐND xã:

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

           * Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng chí Triệu Tòn Sinh.

           Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã và cấp trên trực tiếp.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, đưa ra quyết định cuối cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân xã.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; Tổ chức tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; Giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

Tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của trưởng xóm; Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

          Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

          * Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đồng chí Triệu Tòn Chàn.

          Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thân trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công.

  1.  Đặc điểm tự nhiên

          + Vị trí địa lý

          Xã có tổng diện tích tự nhiên  2228,69 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 459,4 ha chiếm 20,6 %; đất lâm nghiệp 1634,4 ha chiếm 73,3 %; đất phi nông nghiệp 38,3 ha chiếm 1,7 % tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng là 96,59 ha chiếm 4,4 %.Xã có địa hình đồi núi phức tạp, đường đi lại khó khăn đối với địa bàn xóm nên việc phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Thái Học là một xã vùng cao, nằm ở phía Bắc của huyện Nguyên Bình, cách trung tâm thị trấn Nguyên Bình 9 km về hướng Đông Bắc và cách trung tâm thành phố Cao Bằng 42 km.

          Có vị trí giáp danh như sau:

  • Phía Bắc: giáp xã Bình Lãng (huyện Thông Nông),xã Công Trừng (huyện Hoà An);
  • Phía Tây: giáp thị trấn Nguyên Bình;
  • Phía Đông: giáp xã Bắc Hợp;
  • Phía Nam: giáp xã Minh Thanh.

        +  Địa hình

         Thái Học là một xã vùng cao núi đá, bốn phía là các dãy núi đá bao quanh, dưới chân núi là các thung lũng thấp hình thành các làng bản.

             +  Khí hậu

          - Thái Học là xã có địa hình cao, khí hậu trong lành mát mẻ. Nhiệt độ trung bình năm là 200c,; Lượng mưa trung bình năm khaongr 1500 mm, độ ẩm bình quân không khí là 80%.

          - Xã có xóm Lũng Rảo nằm ở vị trí cao, khí hậu mát mẻ về mùa hè phù hợp cho việc phát triển một số cây trồng  ưa khí hậu lạnh ( rau cải bắp trái vụ).

          + Lịch sử truyền thống:

          Trước cách mạng tháng Tám 1945 xã Thái học mang tên là xã Trùng Khuôn, thuộc tổng Gia bằng, châu Nguyên Bình. Sau cách mạng tháng Tám 1945 lấy tên là xã Thái Học theo tên của một vị cách mạng tiền bối. Năm 1952 xã thành lập chi bộ Đảng  đầu tiên do đồng chí Đặng Nguyên Chí làm Bí thư, đến năm 1985 thì thành lập Đảng bộ xã. Trải qua các thời kỳ cách mạng, nhân dân trong xã luôn tin theo đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp người, góp của cho kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc với kết quả khi kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình trên cả nước thì xã có 47 gia đình được tặng bằng có công với nước.

* Quy hoạch xây dựng:

3.Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển:

Xã Thái Học là xã vùng 3, cơ sở hạ tầng còn yếu kém do vậy rất cần nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển hạ tầng cơ bản. Bên cạnh đó xã cũng có một số cơ hội đầu tư phát triển như đầu tư cho sản xuất rau trái vụ, khai thác thác tài nguyên ( xã có khối lượng đá vôi lớn, gần đường giao thông),…

  • Quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ Về quy hoạch xây dựng:

Xã Thái Học quy hoạch xây dựng các công trình chủ yếu gồm: Trụ sở làm việc xã, Trạm Y tế xã tại xóm Lũng Chang xã Thái Học, trong đó trụ sở làm việc xã được quy hoạch sử dụng đất là 3600 mét vuông, quy hoạch sử dụng đất Trạm Y tế xã là 530 mét vuông.

          Quy hoạch trường học 3 cấp (gồm Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở) tại xóm Lũng Rảo xã Thái Học; Các công trình xây dựng khác gồm nhà văn hóa các xóm (gồm 14 xóm) được quy hoạch xây dựng tại các xóm với diện tích đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

          +Kế hoạch sử dụng đất của xã Thái Học từ năm 2018 đến năm 2020 dự kiến sẽ có tỉ lệ như sau:

          Diện tích đất tự nhiên xã Thái Học là 2228,69 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 2093,68 ha tăng lên 2098,68 ha vào năm 2020; Đất phi nông nghiệp năm 2017 là 38,26 hađến năm 2020 tăng lên 48,45 ha; Đất ở là 15,85 ha dự kiến tăng lên 27 ha vào năm 2020; Đất quốc phòng là 4 ha; Đất phát triển hạ tầng hiện trạng là 20,72 ha dự kiến tăng lên là 34,88 ha, còn lại đất cho mục đích khác là 16,69 ha. Diện tích đất biến động chủ yếu cho mục đích chính là phát triển hạ tầng (đất cho các mục đích công cộng như trường học, nhà văn hóa, đường giao thông).

-Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên: Trên địa bàn xã có một điểm khai thác tài nguyên (đá vôi) tại xóm Lũng Vài do Công ty TNHH Thương mại và xây dựng 868 đầu tư khai thác.

-Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải: Xã quy hoạch điểm thu gom xử lý rác thải rắn tại Cù Làng Pèng thuộc xóm Lũng Rảo xã Thái Học.

4. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư:

*. Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn (Tiểu dự án 2 của Dự án 2).

- Mục tiêu chính: Hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018

- Kinh phí: 280.000.000 đồng

*. Dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ phát triển kinh tế của nhân dân, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa giữa các xóm, nhằm nâng cao đời sống dân trí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng vật chất, cơ sở hạ tầng… tạo điều kiện cho việc tuyên truyền giáo dục, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống dân trí, nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, củng cố an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, kinh tế phát triển.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2018

- Kinh phí: Tổng mức đầu tư: 2.173.000.000 đồng; Trong đó ngân sách nhà nước: 1.500.000.000 đồng; Nhân dân đóng góp: 673.000.000 đồng.