Xã Thịnh Vượng

  • - Địa chỉ: xóm Sẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  • - Điện thoại: 0206.3503668.
  • - Địa chỉ thư điện tử chính thức: ubndxathinhvuong@caobang.gov.vn

1. Thông tin giới thiệu:

Thông tin về lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Chu Văn Trường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

0886232188

btdu1984@gmail.com

2

Nông Quốc Khánh

Chủ tịch Ủy  ban nhân dân xã.

01234205974

quockhanh0209@gmail.com

3

Chu Thị Luyến

Chủ tịch MTTQ xã.

0888420785

chuluyenmttqgmail.com

 

          * Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: đồng chí Chu Văn Trường

- Đối với Đảng bộ xã:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và giám sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban chấp hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban chấp hành Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban chấp hành Đảng ủy.

- Đối với HĐND xã:

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận To quốc Việt Nam cùng cấp.

           * Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng chí Nông Quốc Khánh

           Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung công việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trước nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng xóm; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

          Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng xóm.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

          * Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đồng chí Chu Thị Luyến

          Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thân trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công.

Thông tin chính thức của các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền:

Stt

 Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử chính thức

1

Lý Thị Mủi

Phó BT Đảng ủy

0979223701

lyhongmui@gmail.com

2

Chu Văn Lợi

PCT. UBND

 

 

3

Bàn Văn Thắng

Phó CT HĐND

01693390804

thangubnd@gmail.com

5

Bàn Văn Cường

CT HCCB

 

bancuongkhuoipat@gmail.com

6

Chu Văn Hương

CT HND

 

chuhuongthinhvuong@gmail.com

7

Lý Thị Nải

CT HPN

 

 

8

Lý Văn Thanh

BT Đoàn TN

01299424688

dtnthinhvuong@gmail.com

9

Hà Văn Minh

Trưởng CA

0974164921

haminhcatv@gmail.com

10

Bàn Hữu Thắng

Xã đội trưởng

01298901688

dqtvthinhvuong@gmail.com

11

Hoàng Thị Hồng Hạnh

ĐC XD

0965060565

Honghanh2592@gmail.com

12

Nguyễn Thị Mơ

ĐC ĐĐ

01699708993

nguyenmơdiachinh@gmail.com

13

Chu Thị Nen

ĐC NN

01297808981

Chunen2hd@gmail.com

14

Nông Thị Tiệp

VPTK

01665351111

nongtiepbh@gmail.com

15

Triệu ích Thuận

VH-XH

0984565130

trieuichthuan@gmail.com

16

Nông Thị Thúy

KT - TC

0972519469

Nongthuy73@gmail.com

17

Triệu Thị Ấu

TP-HT

01666762353

trieuautv@gmail.com

Điều kiện tự nhiên

 

- Đặc điểm tự nhiên:Thịnh Vượng là xã vùng cao nằm ở phía Bắc của huyện Nguyên Bình nằm cách trung tâm huyện 56 km về hướng Đông Bắc, Phía đông giáp xã Bạch Đằng, huyện Hoà An, Phía tây giáp xã Hoa Thám, Phía nam giáp xã Canh Tân, huyện Thạch An, Phía bắc giáp xã Bình Dư­ơng, huyện Hoà An, Phía Tây nam giáp tỉnh Bắc Kạk.

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 4739,21 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 146,43 ha chiếm 3,09 %; đất lâm nghiệp 4.463,64 ha chiếm 94,19%; đất phi nông nghiệp 54,01 ha chiếm 1,14% tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng là 74,87 ha chiếm 1,58%, đất ở diện tích 7,02 ha chiếm 0,148 % tổng diện tích đất tự nhiên của xã.

   - Đặc điểm khí hậu:Nhìn chung Thịnh Vượng có khí hậu mang tính chất cận nhiệt đới, mùa hè nóng ẩm, mùa xuân và mùa thu không rõ rệt, thời tiết thất thường mùa xuân thường có tiết trời nồm, mùa thu mát,dễ chịu.Nguồn nước trên địa bàn xã khan hiếm, có rất ít nguồn nước tự nhiên.

     Nhiệt độ trung bình hàng năm của xã là 24,7độ C – 25,5 độ C ngày có nhiệt độ cao nhất là 35 độ C  ngày có nhiệt độ thấp nhất là 1 độ C

     Lượng mưa trung bình năm 1.736,9 mm

Hướng gió chủ đạo:

Hướng gió chính là Tây Nam, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Đặc điểm cảnh quan thiên nhiên.

Khu vực có điều kiện tự nhiên, đất đai, con người, từ đó đưa ra định hướng phát triển không gian,về mạng lưới dân cư, về hạ kỹ thuật, xã hội, định huwóng vùng sản xuất, quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh riêng của xã. Đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đầu tư khai thác các nguồn lực hợp ký và phát triển bền vững.

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển:

* Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư:

  -  Khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa đông lạnh thuận tiện cho việc phát triển các loại cây ôn đới và các loại rau vụ đông như su su, bắp cải, cà chua,…         

- Điều kiện khí hậu, đất đai trên địa bàn xã cũng phù hợp với việc trồng cây dược liệu quý. Từ đó phát triển cây công nghiệp trên địa bàn như sắn, lá doong,…

* Quy hoạch xây dựng: Chuyển dịch lao động gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ thương mại, phát triển nền nông nghiệp chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để trở thành vùng nguyên liệu cung cấp gỗ cho các nhà máy nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với kinh tế trang trại, tránh tình trạng tự cung tự cấp.

Xây dựng mạng lưới dân cư nông thôn tập trung để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nâng cao đời sống người dân.

Khai thác tài nguyên đất đặc biệt là đất lâm nghiệp với vị trí thuận lợi có đường giao thông đối ngoại chạy qua xã, tạo hiệu quả cao nhất trên cơ sở đảm bảo sự phát triển bền vững, đặc biệt là về môi trường.

Chú trọng giảm tỷ lệ gia tăng dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tăng cường nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các công trình hạ tầng xã hội, ứng dựng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống mới, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, hỗ trợ nhân dân về giống cây con…

      - Phạm vi nghiên cứu: Tổ chức các không gian sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chí mới, tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, bảo tồn những nét đặc trưng truyền thống, đặc biệt là các nét đặc trưng trong đời sống văn hoa stinh thần.

Đáp ứng các yêu cầu phát triển: Đổi mới về tổ chức sản xuất, sinh hoạt đạt hiệu quả cao trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mô hình nông thôn mới là tổng thể những đặc điểm, cấu trúc tạo thành một kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ững yêu cầu đặt ra cho nông thôn trong điều kiện hiện nay.