Xã Triệu Nguyên

I. Thông tin chung:

  • Địa chỉ Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên: Xóm Pác Tháy, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;
  • Số điện thoại: 02066.265.873
  • Hòm thư công vụ:ubndxatrieunguyen@caobang.gov.vn

- Thông tin về lãnh đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ gmail cá nhân

1

Hà Thị Hoàn

Bí thư TT Đảng ủy

01685.832.767

hahoannb@gmail.com

2

Lục Mùi Pu

Phó Bí thư TT Đảng ủy

01682.988.989

chipumui@gmail.com

3

Triệu Mùi Liu

Phó Chủ tịch HDND

01663.682.575

trieuliuhdnd@gmail.com

4

Phùng Tòn Khe

Chủ tịch UBND xã

01689.256834

Khephungtn@gmail.com

5

Hoàng Văn Hùng

Chủ tịch UBMTTQ

01684.606.080

hungmttq@gmail.com

4

Lục Sành Nần

Phó Chủ tịch UBND

01692.968.656

lucsanhnan@gmail.com

- Thông tin cán bộ, công chức xã:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Lục Chòi Chản

Bí thư Đoàn TN

0964.567.446

dtnxatrieunguyen@gmail.com

2

Bàn Sành Lìn

Chủ tịch HCCB

01653.336.775

ccbxatrieunguyen@gmail.com

3

Lục Mùi Nhây

Chủ tịch Hội Phụ nữ

01642.016.696

hpntrieunguyen@gmail.com

4

Hà Thanh Tùng

Chủ tịch Hội ND

0971.000.800

hathanhtung40@gmail.com

5

Vi Hoàng Lợi

VP - TK

0981.795.703

thinhvuongcity@gmail.com

6

Đặng Thị Lịch

Văn hóa - Thông tin

01635.572.281

danglichtrieunguyen@gmail.com

7

Ngô Văn Bạu

Kế toán - Tài chính

0986.965.914

ngobau33@gmail.com

8

Lãnh Thu Hường

Thương binh-xã hội

01685.591.497

huongtbxhtn@gmail.com

9

Nông Văn Tiếp

Tư pháp - Hộ tịch

01672.989.107

tieptuphap@gmail.com

10

Hà Thị Điệp

Địa chính - MT

0975.177.255

hadiep1981@gmail.com

11

Lục Mùi Ghiển

Địa chính - XD

01683.708.126

lucghiennb@gmail.com

12

Lục Tràn Khe

Xã đội trưởng

01626.320.913

kheluc60@gmail.com

13

Triệu Văn Vui

Trưởng Công an

01685.826.959

catrieunguyen@gmail.com

14

Hứa Thị Mến

VP - TK

0978.625.916

vptrieunguyen@gmail.com

ubndxatrieunguyen@caobang.gov.vn

* Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Đồng chí Hà Thị Hoàn

- Đối với Đảng bộ xã:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Đối với HĐND xã:

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận To quốc Việt Nam cùng cấp.

* Nhiệm vụ của Phó Bí thư Đảng ủy

            - Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họpvà dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công táccủa Đảng bộ.

          - Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc.

          - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

* Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐND xã.

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND, phó Chủ tịch HĐND tổ chwucs thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch HĐND phân công và thay mặt Chủ tịch HĐND giải quyết công việc khi Chủ tịch HDND vắng mặt.

Xây dựng Kế hoạch giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Kế hoạch phối hợp công tác giữa HĐND và UBND, UBMTTQ cùng cấp.

Thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐND phân công và Bí thư Đảng ủy giao.

           * Chủ tịch, Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân

           - Chức năng: Là cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND cấp xã, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND và hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã Thị trấn.

           - Nhiệm vụ của Chủ tịch UBND: Đồng chí Phùng Tòn Khe

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung công việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trước nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biếu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng xóm; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

          Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng xóm.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

          - Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND xã: Đồng chí Lục Sành Nần

          Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về lĩnh vực được giao.

          Tham mưu giúp UBND cấp xã xây dựng lập kế phát triển kinh tế xã hội hàng năm của đơn vị.

          Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND do Chủ tịch UBND phân công và những công việc do Chủ tịch UBND ủy nhiệm khi chủ tịch UBND đi vắng.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

          * Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đồng chí Hoàng Văn Hùng

          Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thân trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công

- Vị trí địa lý:

Xã Triệu Nguyên nằm ở phía Bắc của huyện Nguyên Bình. Phía Bắc giáp huyện Thông Nông, phía Tây giáp huyện Vũ Nông, Phía Đông giáp huyện Thông Nông, phía Nam giáp xã Thể Dục

- Địa hình:

Xã có địa hình phức tạp, độ cao trung bình 800m. Hướng dốc là hướng từ Đông sang Tây, chủ yếu là đồi núi đá.

- Khí hậu:

Theo tài liệu của trạm khí tượng thủy văn huyện Nguyên Bình, xã Triệu Nguyên là một xã có khí hậu á nhiệt đới gió mùa.

+ Nhiệt độ trung bình năm 20,2oc. Mùa hanh khô kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau

+ Lượng mưa và bốc hơi

• Lượng mưa: Lượng mưa bình quân năm là 1.736,9mm, nhưng tập trung không đều. Mưa tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, trung bình là 1.5127,7mm, chiếm 87% lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, lượng mưa chỉ còn 225,2mm

• Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi bình quân năm là 831,6mm bằng 47,8% so với lượng mưa bình quân năm.

+ Độ ẩm tương đối: Độ ẩm tương đối bình quân năm là 82%, giữa các tháng trong năm thường biến thiên từ 80 - 85%. độ ẩm thấp nhất trung bình là 62%. Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối là 12%, tập trung vào tháng 01

+ Gió: Mùa hè có gió Đông - Nam, mùa đông có gió Bắc và Đông Bắc, thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. tốc độ trung bình cả năm là 1,4m/s

+ Sương mù: Thường xuất hiện vào mùa đông hàng năm. Tháng có ngày sương mù lớn nhất là tháng 12. Tháng có sương mù ít nhất là tháng 5 và tháng 6.

- Thủy văn:

Do địa hình phức tạp, lại là một xã vùng cao nên hệ thống sông, suối chưa hình thành rõ rệt

3. Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, ké hoạch phát triển.

          * Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư:

          + Công trình đường bê tông xi măng xóm Đán khao - Khau Khác, tổng kinh phí thực hiện là: 2.995.000.000 đồng.

          + Công trình đường GTNT mở mới từ đường trục xã xóm Khuổi Tông - Vài Cà, xã Triệu Nguyên, với tổng kinh phí thực hiện là: 2.996.000.000đồng

          * Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          - Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội: Quy hoạch xây dựng không gian xóm; quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội; quy hoạch xây dựng trụ sở UBND xã; quy hoạch xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, trạm y tế xã, nhà văn hóa xã, sân vận động xã, trường THCS xã.

          * Quy hoạch sử sụng đất: Đến năm 2020 tổng diện tích đất nông nghiệp của xã là 3.269,65 ha, chiếm 96,36% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Đất trồng lúa là 32,9ha, chiếm 0.97%; đất trồng cây hàng năm là 368,47 ha, chiếm 10,86%; đất trồng cây lâu năm là 6,25ha, chiếm 0,18%; đất sản xuất là 90ha, chiếm 2.68%; đất nuôi trồng thủy sản là 0,08 ha, chiếm 0,002%; đất phi nông nghiệp là 42,34ha, chiếm 1,25%; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là o,60 ha, chiếm 0,02%; đất cho hoạt động khoáng sản là 2,05ha, chiếm 0,15%; đất bãi thải xử lý rác thải là 0,05ha, chiếm 0,15%; đất nghĩa trang, nghĩa địa là 2,16ha, chiếm 0,06%; đất phát triển hạ tầng là 21,17ha, chiếm 0,62%; đất ở tại nông thôn là 11,36ha, chiếm 2,39%; đất chưa sử dụng là 81,08ha, chiếm 2,39% tổng diện tích tự nhiên.

          * Quy hoạch về thu gom, tái chế, xử lý rác thải: Thành lập đội vệ sinh môi trường thu gom rác thải.

          Phân loại rác ngay tại nguồn thải trước khi thu gom, rác thải vô cơ để thu hồi tái chế, rác thải hữu cơ thu gom đến khu xử lý tập trung; quy hoạch 7 bãi rác thại tại 7 cụm dân cư, với diện tích 1.025m2; trang bị thùng đựng rác thải công cộng và xe đẩy tay cho các xóm để thu gom và vận chuyển rác thải đến các bãi tập trung.

          4. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư.

          * Các dự án đang chuẩn bị triển khai:

          - Công trình nước sinh hoạt xóm Lũng Rọoc:

          + Quy mô: L= 1,5km.

          + Thời gian khởi công: Trong năm 2018.

          + Kinh phí dự án: Tổng kinh phí là 1.150.000.000 đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

          - Công trình xây dựng nhà văn hóa: Xây dựng nhà văn hóa xóm Khuổi Tông.

          + Quy mô: Khuôn viên, nhà bếp, công trình vệ sinh.

          + Thời gian khởi công: Trong năm 2018.

          + Kinh phí thực hiện: 450.000.000 đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

          - Công trình đường giao thông Nông thôn xóm Nặm Rằng:

          Quy mô: Đường GTNT loại C, nền đường cấp phối, L = 1,3 km;

          Thời gian khởi công: Trong năm 2018.

          Kính phí dự án: 1.091.402.000 đồng, từ nguồn vốn Chương trình 135.

          * Các dự án đang triển khai:

          - Công trình đường giao thông nông thôn xóm Khau Vai (Lý trình: Km0+00=> km2+ 138,45).

          + Loại dự án: Đường GTNT loại B, L = 2.335,05m

          + Thời gian khởi công và hoàn thành: năm 2017 - 2018

          + Kinh phí dự án: 2.550.000.000đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

          - Công trình đường BTXM trục xã - Cốc Dùm, xóm Khau Khít, xã Triệu Nguyên.

          + Loại dự án: Đường GTNT loại B, L = 557,32m

          + Thời gian khởi công và hoàn thành: năm 2017 - 2018.

          + Kinh phí dự án: 450.000.000đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.