Xã Vũ Nông

  •   Địa chỉ giao dịch: xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  •  Số điện thoại: 01663339023 (Chủ tịch UBND xã)
  •  Địa chỉ hòm thư công vụ: ubndxavunong@caobang.gov.vn

      THÔNG TIN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ

          - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Tô Thị Điệp

          Số điện thoại: 01672987253,  Gmail: diepvnnb123@gmail.com

          - Phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lý Mùi Ghến

          Số điện thoại: 0974153445,  Gmail:lymuighen@gmail.com

          - Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Đặng Phụ Chắn

          Số điện thoại: 01666581163

                  - Các tổ chức chính trị - xã hội

          +) Ủy ban MTTQ xã: đồng chí Dương Thị Sành - Chủ tịch

          Số điện thoại: 01628872689,   Gmail: sanhduong37@gmail.com

          +) Đoàn thanh niên: đồng chí Phượng Tòn Pham - Bí thư

          Số điện thoại: 01669289231,   Gmail: dtnvunong@gmail.com

          +) Cựu chiến binh xã: đồng chí Triệu Kiềm On - Chủ tịch

          Số điện thoại: 01669210009,  Gmail: trieuonccb@gmail.com

          +) Hội Phụ nữ xã: đồng chí Bàn Mùi Chài - Chủ tịch

          Số điện thoại: 01662251600,  Gmail: chaiubndxavunong@gmail.com

          +) Hội nông dân xã: đồng chí Triệu Thị Phượng - Chủ tịch

          Số điện thoại: 0983618055,  Gmail: trieuthiphuong86@gmail.com

          - Các chức danh công chức xã:

          +) Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, đồng chí Lý Phụ Lìn

          Số điện thoại: 0946022448, Gmail: lyphulinvunong@gmail.com

          +) Trưởng Công an xã, đồng chí Bàn Đức Giang

          Số điện thoại: 01643585444,  Gmail: trieuhien2507@gmail.com

          +) Văn phòng - Thống kê 1, đồng chí Hà Văn Dũng

          Số điện thoại: 0973680963, Gmail: vpvunong@gmail.com

          +) Văn phòng - Thống kê 2, đồng chí Lưu Thành Vĩnh

          Số điện thoại: 0984498996, Gmail: luuvinh18374@gmail.com

          +) Văn hóa - xã hội 1, đồng chí Nguyễn Văn Phú

          Số điện thoại: 01647380915,  Gmail: vanphucb91@gmail.com

          +) Văn hóa - xã hội 2, đồng chí Hà Nguyệt Thi

          Số điện thoại: 01684076543, Gmail: nguyet.thi.nb@gmail.com

          +) Tư pháp - Hộ tịch, đồng chí Chu Tiến Đại

          Số điện thoại: 01257630073,   Gmail: Chutiendai@gmail.com

          +) Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường 1, đồng chí Lê Thị Luyến

          Số điện thoại: 01688316619,  Gmail: luyendcvunong@gmail.com

          +) Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường 2, đồng chí Phan Thị Quyên

          Số điện thoại: 0978596973,  Gmail: phanquyencb@gmail.com

          +) Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường 3, đồng chí Vũ Thị Hường

          Số điện thoại: 0987520121. Gmail: huongvu124@gmail.com

      Thông tin về lãnh đạo

           - Họ và tên: Lý Phụ Mình

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           - Điện thoại liên hệ: 01672089006

           - Nhiệm vụ đảm nhiệm hiện nay:

+) Đối với Đảng bộ xã:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm về các mặt công tác của đảng bộ.

Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã.

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

+) Đối với HĐND xã:

Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận To quốc Việt Nam cùng cấp.

          ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

          - Họ và tên: Dương Văn Vàng

          - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

          - Điện thoại liên hệ: 01663339023

          - Nhiệm vụ đảm nhiệm hiện nay:

Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:

Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung công việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trước nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

Ngăn ngừa, đấu tranh chống biếu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng xóm; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

          Triệu tập và chủ tọa phiên họp của ủy viên UBND xã, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

          Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

          Hàng năm phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

          Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng xóm.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao và Bí thư Đảng ủy phân công.

          ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ VŨ NÔNG

          - Họ và tên: Dương Thị Sành

          - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Nông

          - Điện thoại liên hệ: 01628872689

           - Nhiệm vụ đảm nhiệm hiện nay:

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thân trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền cơ sở.

          Phối hợp, tham gia với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở xóm, tổ dân phố góp phần xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

          Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hoà giải. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước tố chức Hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra.

          Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

          Tổ chức giám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy phân công   

 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

          Xã Vũ Nông nằm ở phía Tây của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện 25km, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 3.047,53 ha. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 777,79 ha, chiếm 25,52%; Đất lâm nghiệp: 1.672,33 ha, chiếm 54,88%; Đất nuôi trồng thủy sản: 0,72 ha, chiếm 0,02%; Đất phi nông nghiệp: 56,56 ha, chiếm 1,86%; Đất chưa sử dụng: 540,13 ha, chiếm 17,72% diện tích đất tự nhiên của xã. Địa hình Vũ Nông gồm nhiều khối núi và dãy núi đá cao chiếm đa số trong diện tích tự nhiên của xã, khí hậu mang tính chất cận nhiệt đới, mùa hè nóng ẩm, mùa đông nhiệt độ thường xuống khá thấp, trời rét đậm, rét hại. Nguồn nước tự nhiên phân bố không đồng đều, tập trung ở các xóm: Lũng Luông, Lũng Nọi, Xiên Pèng, trên địa bàn xã không có hệ thống sông ngòi.

          Xã có tổng số 11 khu dân cư gồm: Xiên Pèng, Lũng Luông, Lũng Nọi, Xí Thầu, Thin San, Lũng Tỳ, Lũng Thán, Lũng Po, Lũng Báng, Lũng Khoen, Lũng Nặm với tổng số 374 hộ, với 1.894 nhân khẩu, bao gồm hai dân tộc H'Mông và Dao cùng sinh sống, trong đó H'Mông có 27 hộ, chiếm 7,2%; Dao có 347 hộ, chiếm 92,8%; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, các yếu tố văn hóa tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy; an sinh xã hội được đảm bảo, cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác; lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm, chăm lo; tuy vậy, hiện nay trên địa bàn xã cuộc sống của đại bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao: toàn xã có 275 hộ nghèo với tổng số 1.462 nhân khẩu; 60 hộ cận nghèo với 300 nhân khẩu.

          Quốc phòng an ninh của địa phương được giữ vững, hằng năm địa phương hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân, công tác huấn luyện dân quân, việc huy động lực lượng dự bị động viên được quan tâm thực hiện nghiêm túc; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức hòa giải ở cơ sở, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả cụ thể.