Phòng Y tế

Địa chỉ : Tổ dân phố 3 – Thị trấn Nguyên Bình

Trưởng phòng: Hoàng Thế Văn

Điện thoại: 0946.759.694

Email: phongytenb@gmail.com