Nghiên cứu và góp ý đối với chương trình công tác của UBND huyện năm 2020

Nghiên cứu và góp ý đối với chương trình công tác  của UBND huyện năm 2020