Nghiên cứu và góp ý đối với các dự thảo VB trình phiên họp Ủy viên UBNd lần thứ 42

Nghiên cứu và góp ý đối với các dự thảo VB trình phiên họp Ủy viên UBNd lần thứ 42
Tập tin tải về:
Bc du thao 1.pdf