Vv nghiên cứu và góp ý dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND lần thứ 39

Vv nghiên cứu và góp ý dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND lần thứ 39Vv nghiên cứu và góp ý dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND lần thứ 39
Vv nghiên cứu và góp ý dự thảo văn bản phiên họp Ủy viên UBND lần thứ 39