Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
08/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
13/09/2022
07/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quền hạn và tổ chức phòng Tài Nguyên Môi Trường
Lượt xem: 0
01/07/2022
08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
15/06/2022
01/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa và Thông tin
Lượt xem: 1
25/02/2022
69/NQ_HĐND NQ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 1
17/12/2021
67/NQ-HĐND NQ Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn gai đoạn 2021-2025 vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương huyện bố trí
Lượt xem: 1
17/12/2021
65/NQ-HĐND NQ Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
17/12/2021
64/NQ-HĐND NQ số kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 1
17/12/2021
04/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội Vụ
Lượt xem: 1
15/12/2021
03/2021/NQ - HĐND NQ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 1
25/11/2021
12
Cơ quan ban hành