Hội liên hiệp phụ nữ huyện

 • - Tên đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nguyên Bình

  - Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

  - Số điện thoại: 0206 3 872 106

  - Email: phununb106@gmail.com

  I. Thông tin lãnh đạo, cán bộ đơn vị

  1. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

  Họ và tên: Triệu Thị Hoa

  Trình độ: Chuyên môn: Đại học, Chính trị: Cao cấp

  Chức vụ: Chủ tịch

  Số điện thoại cơ quan: 0206 3 872 106

  Email: trieuthihoa2906@gmail.com

  2. Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

  Họ và tên: Lương Thị Thắm

  Trình độ: Chuyên môn: Đại học, Chính trị: Trung cấp

  Chức vụ: Phó Chủ tịch

  Số điện thoại: 0947 595 606

  Email: luongthihongtham2018@gmail.com

  3. Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ

  Họ và tên: Nông Thị Banh

  Trình độ: Chuyên môn: Đại học, Chính trị: Trung cấp

  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

  Số điện thoại: 0983 730 360

  Email: nongbanhpnnb@gmail.com

  II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng:

  1.1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

  1.2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

  2. Nhiệm vụ:

  2.1. Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  2.2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc.

  2.3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

  2.4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

TIN MỚI
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập