Phòng nội vụ

  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3 – TT. Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại: 0263.872.175
  • Fax: 
  • Email: phongnoivu.nbh@caobang.gov.vn

I. Bộ máy tổ chức

 1. Ông: Phạm Ngọc Sơn

  - Chức vụ: Trưởng phòng

  - Số điện thoại di động: 0977677800

  - Email: sonpn.nbh@caobang.gov.vn

 2. Bà: Hà Thị Xuân

  - Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

  - Số điện thoại di động:0848379442

  - Email:xuanht.nbh@caobang.gov.vn

3. Ông: Phùng Trọng Hữu

  - Chức vụ: Chuyên viên

  - Số điện thoại di động:0917889012

  - Email: huupt.nbh@caobang.gov.vn

4. Bà: Nông Thị Hồng Nhung

  - Chức vụ: Chuyên viên 

  - Số điện thoại di động:0943102134

  - Email:nhungnth.nbh@caobang.gov.vn

5. Bà: Nông Thị Hoài

  - Chức vụ: Chuyên viên

  - Số điện thoại di động:0386230272

  - Email: Hoaint.nbh@caobang.gov.vn

II. Vị trí, chức năng.

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.

 III. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Đồng thời tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

2. Về tổ chức, bộ máy:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo quy định;

b) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; thường xuyên tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.

b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã; giúp Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác địa giới hành chính các xã, thị trấn và huyện theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện.

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho Trưởng, Phó thôn, tổ dân phố.

5. Về công tác cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, tiếp nhận, điều động, luôn chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xây dựng quy hoạch, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo quy định và phân cấp.

6. Về cải cách hành chính: Giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính. Xác định chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

8. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

9. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

10. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

11. Kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

13. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng; quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách…đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định.

14.  Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập