Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày 25/5/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:

Chỉ thị 

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015

 

Trong những tháng đầu năm 2015, các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã triển khai đồng bộ giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015... kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp giảm, sản phẩm tiêu thụ chậm, thị trường bị thu hẹp, giá bán sản phẩm giảm đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước. Tính đến hết tháng 5 năm 2015 thu ngân sách toàn tỉnh mới đạt 375,2 tỷ đồng, bằng 30% dự toán HĐND tỉnh, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thu nội địa, hết tháng 5 toàn tỉnh mới đạt 283/kế hoạch 1.085 tỷ đồng, bằng 26% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tính cân đối NSNN đạt 210 tỷ đồng, bằng 25,5% so với dự toán Bộ Tài chính giao, thấp hơn tốc độ thu nội địa bình quân 4 tháng đầu năm của cả nước (37,4%); so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng thu nội địa của Cao Bằng (đạt 1,6%) cũng thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước (17%).

Để công tác thu ngân sách đạt tiến độ kế hoạch và đạt dự toán được giao đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cần bám sát các nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/02/2015; chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu, trong đó tập trung thực hiện có kết quả những nội dung chủ yếu sau:

          1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

          - Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

          - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu, tiếp cận vốn, thuế, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

           - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển,  vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất các địa chỉ đất trong kế hoạch năm 2015, đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

- Phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường tuyên truyền pháp luật thuế, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định; phối hợp thu thuế, thu nợ đọng thuế.

2. Sở Tài chính phối hợp với các ngành, địa phương liên quan:

- Tăng cường công tác quản lý giá, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp nhằm bình ổn giá cả. Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả trên thị trường, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời bảng giá tính lệ phí trước bạ, bảng giá tính thuế tài nguyên sát thực tế, chống thất thu ngân sách, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra; chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các khoản thu do ngành tài chính tham mưu như thu tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí, các khoản thu phạt, thu quản lý qua ngân sách, ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ.

3. Cục Thuế tỉnh:

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý thu nợ, thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy trình thu nợ và Luật Quản lý thuế. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu phát sinh. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để cùng tháo gỡ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục về thuế kịp thời, đúng quy định, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí việc thực hiện thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

- Tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan trong việc thu thập thông tin quản lý người nộp thuế. Duy trì việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua Ngân hàng thương mại; triển khai thực hiện tốt nộp thuế điện tử, chương trình quản lý thuế tập trung TMS.

 

4. Cục Hải quan tỉnh:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa để tăng nguồn thu thuế xuất, nhập khẩu.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, không để người nộp thuế lợi dụng một số cơ chế, chính sách của nhà nước để trốn thuế trong đó có chính sách tạm nhập, tái xuất, hoàn thuế. Chủ động phối hợp với các cơ quan: Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để chống việc trốn lậu thuế và gian lận thương mại; có biện pháp để tập trung thu nợ đọng thuế.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn, khấu trừ số thuế giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

- Phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

6. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

 Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn:

- Phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử.

- Thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Giải quyết các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục của các dự án theo thẩm quyền, tham mưu đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính, kiến nghị các biện pháp xử lý các dự án đầu tư không đúng tiến độ. Tăng cường công tác hậu kiểm vốn pháp định doanh nghiệp đã đăng ký. Phối hợp, cung cấp thông tin, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan Thuế theo quy định.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương thuê công ty tư vấn xây dựng giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tính giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đất.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, thuê đất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cấp quyền khai thác khoáng sản. Đề xuất các giải pháp và phối hợp với cơ quan Thuế để quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động khoáng sản, giảm nợ đọng thuế.

9. Sở Công Thương:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

10. Sở Giao thông Vận tải:

Phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ; thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến bãi tập kết hàng hóa trên địa bàn; phối hợp với cơ quan Thuế quản lý thu thuế kinh doanh vận tải.

11. Công an tỉnh:

Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác thu thuế, phí, lệ phí tại khu vực cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh.

13. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho các hoạt động đầu tư, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu tại các khu kinh tế cửa khẩu, Quy chế quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kinh tế cửa khẩu; giám sát chặt chẽ công tác thu thuế, phí, lệ phí tại khu vực cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh.

14. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Tăng cường đưa các tin, bài phản ánh kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật thuế, tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, các bài viết về những điển hình người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước; công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế do Cục Thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

15. UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tổng hợp tiến độ thu ngân sách, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 Nguyễn Hoàng Anh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập