06 tháng đầu năm giải quyết 227 thủ tục hành chính ​

06 tháng đầu năm, UBND huyện đã tăng cường triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả áp dụng dịch vụ công toàn trình và một phần dần đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn. Kết quả: Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đến thời điểm hiện tại là: 227 TTHC. Tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 100%, Tỷ lệ số hoá kết quả hồ sơ đạt 71,31%. Đến ngày 01/6/2024, toàn huyện tiếp nhận 1.966 hồ sơ trong đó: 331 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 1.922 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến toàn trình và một phần chiếm tỷ lệ  99%, 06 hồ sơ chuyển từ kỳ trước sang, 808 hồ sơ đã giải quyết trong đó: đúng hạn và trước hạn 1953 hồ sơ, quá hạn 06 hồ sơ; 08 hồ sơ đang giải quyết trong đó:  01 hồ sơ quá hạn, 07 hồ sơ chưa đến hạn. Trong 6 tháng đầu năm, huyện không có phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định TTHC.

anh tin bai

                      Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện

Tỷ lệ Văn bản điện tử trên tổng số văn bản ban hành 2.895/3.204 văn bản: tỷ lệ 90%.Các cán bộ công chức đều được cấp hòm thư công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì và thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice và phần mềm một cửa điện tử VNPT-igate, thực hiện xử lý văn bản trên môi trường mạng, tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả TTHC theo đúng thời gian và quy trình. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng lên, 100% các cơ quan thuộc UBND huyện đã xây dựng và áp dụng quy trình ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

06 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị; đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch của đơn vị, thường xuyên đánh giá, báo cáo mức độ hoàn thành theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết, công bố các quy định TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ TTHC trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí…

 

Nông Uyên

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập