Ủy ban mặt trận

  •  Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Số điện thoại: 0206.3872.119
  • Email: mttqnguyenbinh@gmail.com

1. Thông tin lãnh đạo, cán bộ đơn vị:

1.1. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Họ và tên: Bàn Văn Lân

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Số điện thoại: 03.9344.3305

- Email: lanmttq@gmail.com

1.2. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Họ và tên: Nông Thị Bích Thủy

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

- Số điện thoại: 098.4391.688

- Email: bichthuyvh@gmail.com

1.3. Ủy viên Thường trực

- Họ và tên: Nông Văn Tuế

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực

- Số điện thoại: 03.4711.4686

- Email: nongtue1983@gmail.com

1.4. Chuyên viên

- Họ và tên: Nông Thị NgaNônNông ThNgag ThNgaNông ThNga

- Chức vụ: Chuyên viên

- Số điện thoại: 083.657.1985

- Email: nongnga.hq@gmail.com

1.5. Kế toán

- Họ và tên:Đinh Mộng Quỳnh

- Chức vụ: Kế toán

- Số điện thoại:038.8581.555

- Email: minhnhiennbcb@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyên Bình có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác Mặt trận ở địa phương theo quy định của Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam và chủ trương, Nghị quyết lãnhđạo của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2.2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyệntheo yêucầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thoả thuận; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân huyệnđể xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyệnthực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ởđịa phương.

3. Tập hợp, đề xuất với Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện những vấn đề liên quan đến chủ trương, chế độ, chính sách...liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành cóliên quan xem xét, giải quyết.

4. Giúp Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyệnquản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.Quản lý các loại Quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi theo quy định của pháp luật

 

eo

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập