Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH

1.Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

I. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026: 

 

Đ/c Đinh Ngọc Lang:

- Quê quán: Minh Tâm – Nguyên Bình – Cao Bằng

- Sinh ngày: 25/5/1968

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện Nguyên Bình

- Điện thoại: 0919487188

- Email: langdn@caobang.gov.vn

 

Đ/c Nông Văn Trường:

- Quê quán: Minh Tâm – Nguyên Bình – Cao Bằng

- Sinh ngày: 28/3/1967

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyên Bình

- Điện thoại: 0989931386

- Email: truongnv@caobang.gov.vn

 

II. Các Ban của HĐND huyện khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 -2026

1. Ban Pháp chế  

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hà Hữu Ái

Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện ủy-Trưởng ban

2

Hà Đức Khiếu

Phó ban

3

Ngô Văn Hưng

Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Đạo

4

Bế Thanh Đạt

Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Tĩnh Túc

5

Triệu Thị Hoa

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

2. Ban Kinh tế - xã hội

   

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hà Thị Ngọc The

Trưởng Ban Tuyên giáoHuyện uỷ - Trưởng ban

2

Dương Thị Hiền

Phó ban

3

Hà Hữu Thìn

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

4

Mã Thị Trang

phó Chủ tịch Hội Nông dân

5

Hoàng Thanh Bình

Bí thư Đảng uỷ xã Thành Công

 
III. Đại biểu HĐND huyện Nguyên Bình khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đinh Đức Anh

Chánh Văn phòng Huyện ủy

2

Chu Thị quyên

Bí thư đảng ủy xã Hoa Thám

3

Triệu Thị Hoa

Chủ tich Hội liên hiệp phụ nữ huyện

4

Lương Xuân Hảo

Trưởng Công an huyện

5

Mã Quang Tuyến

Bí thư đảng ủy xã Minh Tâm

6

Dương Thị Thu Hồng

Chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy

7

Hà Thị Ngọc The

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Diêu Văn An

Bí thư Đảng ủy TT Nguyên Bình

9

Hà Thị Huyên

 Bí thư Đảng ủy xã Thể Dục

10

Chu Thị Phương

Bí Thư Đảng ủy xã Yên Lạc

11

Hà Đức Khiếu

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

12

Đinh Ngọc Lang

Chủ tịch HĐND huyện

13

Nông Văn Trường

Phó Chủ tịch HĐND  huyện

14

Hà Hữu Ái

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

15

Hà Hữu Thìn Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện

16

Mông Văn Độ Bí thư Đảng ủy xã Vũ Minh

17

Đào Nguyên Phong Chủ tịch UBND huyện

18

Nông Thị Mai Hiệu trưởng - Trường THCS thị trấn Nguyên Bình

19

Bế Thanh Đạt Bí Thư Đảng ủy thị trấn Tĩnh Túc

20

Lý Phụ Mình Bí thư Đảng ủy xã Vũ Nông

21

Bàn Văn Lân

 Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện

22

Trương Kim Sơn 

Bí thư Đảng ủy xã Phan Thanh

       23

Ma Văn Luyện Bí thư Đảng ủy xã Tam Kim
       24

Nông Văn Tuệ

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy 
       25

Dương Thị Hiền

Phó ban kinh tế HĐND huyện 
       26

Lương Đình Lêu

Ban chỉ huy quân sự huyện 
       27 

 Hoàng Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy xã Thành Công 
       28 

Ngô Văn Hưng 

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo
       29 

Nông Thị Bích Thủy 

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện 
       30

 Mã Thị Trang

 Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện

 IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện

       (Trích Luật  điều 26 Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

 

TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 4 786
  • Tổng lượt truy cập: 670327
Đăng nhập