Về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng